01 Tư vấn điều phối quốc gia, đảm bảo chất lượng và gia hạn dự án SAP giai đoạn II (A national consultant for coordination, quality assurance and extension of SAP II project)

Documents : TOR [English] TOR [Vietnamese] Annex IV Annex V Overview : [ENGLISH BELOW] Dự án “Hỗ trợ cải thiện hệ thống trợ giúp xã hội, pha II giai đoạn 2017-2020” (SAP-II) do UNDP tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) và các Bộ, ngành liên quan thực hiện Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2017 về phê duyệt Đề án đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội trong giai đoạn 2016 – 2025 và tầm nhìn đến 2030 (Đề án). Để đảm bảo triển khai kịp thời, hiệu quả các hoạt động trong kế hoạch năm 2020 và tuân thủ các quy định quản lý vốn ODA của Chính phủ và UNDP, cũng như tối đa hóa giá trị gia tăng của các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật theo yêu cầu của cả cơ quan tài trợ và cơ quan thụ hưởng, đảm bảo việc rà soát, phê duyệt văn kiện dự án mở rộng SAP-II đến cuối năm 2021 kịp thời, hiệu quả, tuân thủ các quy định quản lý vốn ODA của Chính phủ và UNDP , dự án SAP-II phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội, Bộ LĐTBXH thực hiện tuyển dụng 01 Tư vấn điều phối quốc gia, đảm bảo chất lượng và gia hạn dự án SAP giai đoạn II. Tư vấn quan tâm xin gửi hồ sơ tới Văn phòng BQL dự án SAP-II gồm (i) Lý lịch (CV) của từng thành viên - miêu tả chi tiết về các nội dung liên quan đến yêu cầu công việc và (ii) Đề xuất kỹ thuật/Kế hoạch thực hiện hoạt động này, gồm kế hoạch dự kiến, phương pháp, công cụ thực hiện, thời gian dự kiến và kinh phí đề xuất tại địa chỉ số 37A Nguyễn Bình Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, email: sap.pha2.dsa@gmail.com. Hạn chót: Trước 16:00 giờ, ngày 7 tháng 9 năm 2020 ******************************************************************************************************************************************************************* The Project on “Support to the improvement of social assistance – phase II, for the period of 2017 – 2020” (SAP II) which is supported by UNDP to provide technical assistance for Ministry of Labor-Invalids and Social Affairs (MOLISA) and other related agencies to implement the Decision No. 488/QD-TTg dated on 14th April 2017 by the Prime Minister on approval of the Master-plan on social assistance reform and development in period of 2016-2025 and vision till 2030 (MPSARD). To ensure timely and effective implementation of activities in 2020 work-plan and in compliance with the administrative regulations on ODA management of Government and UNDP, as well as maximine the added value of technical assistance activities as required by both sponsored and beneficiary agencies and ensure timely and effective revison and approval of the extended project document of SAP-II till end of 2021 in compliance with the administrative regulations on ODA management of Government and UNDP , SAP-II has been collaborating with the Department of Social Assistance (DSA), Ministry of Labour – Invalids and Social Affairs (MOLISA) to recruit a national consultant for coordination, quality assurance and extension of SAP II project. Interested consultancy can send the personal profiles including (i) Curriculum vitae (CV)  –description of all details related to the requirements of this assignment and (ii) A technical proposal/implementation plan that compiles a tentative work plan, research methodology, tools, outputs  to SAP II office at No. 37A Nguyen Binh Khiem Street, Hai Ba Trung Ha Noi,  soft copies to the project email: sap.pha2.dsa@gmail.com DeadlineBy 16:00 pm, 7th September, 2020 Candidates have to confirm having received the recruitment information through the recruiting channel NGO Recruitment in the application letter for this position Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Recent Job

Consultant

Vietnam
Deadline: 12/07/2021

National Policy Consultant

Vietnam
Deadline: 25/06/2021

Consultancy Services

Vietnam
Deadline: 30/06/2021

Technical Intern

Hanoi
Deadline: 18/07/2021

Lãnh Đạo Trẻ

Hanoi, Ho Chi Minh
Deadline: 21/06/2021

Senior Programme Officer

Hanoi
Deadline: 03/07/2021

Senior Project Assistant

Ho Chi Minh
Deadline: 17/07/2021

Project Officer II

Hanoi
Deadline: 30/06/2021

Consultant(s)

Vietnam
Deadline: 30/06/2021

Senior Accountant

Hanoi
Deadline: 30/06/2021

Consultant(s)

Hanoi
Deadline: 10/07/2021

Consultancy Service

Vietnam
Deadline: 30/06/2021

Consultant

Lao Cai, Kon Tum
Deadline: 28/06/2021

National Consultant/Partner Coordinator

Homebased and Hanoi
Deadline: 27/06/2021

National Consultant/Gender Expert

Homebased and Hanoi
Deadline: 27/06/2021

National Consultant/Legal Expert

Homebased and Hanoi
Deadline: 27/06/2021

Project Coordinator

Ha Noi
Deadline: 04/07/2021