Chuyên gia đào tạo kỹ năng truyền thông và tư vấn Pháp luật

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

1.      Tóm tắt hoạt động tư vấn

Hoạt động tư vấn: Tổ chức đào tạo kỹ năng truyền thông và kỹ năng tư vấn pháp luật

Vị trí: Chuyên gia đào tạo kỹ năng truyền thông và tư vấn Pháp luật

Thời hạn: 17 ngày làm việc

Thời gian bắt đâu: Tháng 11 năm 2020

Địa điểm thực hiện tư vấn: Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

Cơ quan quản lý: Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người nghèo và người dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình

Báo cáo với: Giám đốc dự án

2.      Giới thiệu tổ chức: nêu tên tổ chức, tầm nhìn, sứ mệnh

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho phụ nữ và trẻ em được thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-BTTP ngày 01/11/2012 của Ban thường vụ Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam và được Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình cấp Giấy phép thành lập số 15/TP/ĐKHĐ-TT ngày 05/01/2013.

Trung tâm hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, có chức năng vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo và người dân tộc thiểu số, trẻ em và nhóm yếu thế khác, giúp họ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, nâng cao ý thức pháp luật theo quy định của pháp luật và tôn chỉ mục đích của Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam.

Phạm vi hoạt động của Trung tâm bao gồm: thực hiện tư vấn pháp luật; cử luật sư làm việc theo hợp đồng cho Trung tâm tham gia tố tụng để bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật đối với vụ việc mà Trung tâm thực hiện tư vấn pháp luật; được thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. Trung tâm được nhận và thực hiện vụ việc trong tất cả các lĩnh vực pháp luật trên phạm vi cả nước.

Sứ mệnh của Trung tâm là nâng cao nhận thức và năng lực pháp luật cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất và kịp thời cho họ trong những quan hệ pháp luật có liên quan, thông qua cách tiếp cận và thủ tục hỗ trợ pháp lý thuận lợi, đáng tin cậy và đảm bảo có hiệu quả nhất.

Xây dựng Trung tâm trở thành một trong những trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em hàng đầu tại tỉnh Hòa Bình và khu vực phía Bắc, một địa chỉ tin cậy của những phụ nữ và trẻ em có nhu cầu tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý, đồng thời là cầu nối tin cậy của các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp trong hoạt động bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người nghèo, người dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em.

3.      Tóm tắt thông tin về dự án;

Tỉnh Hòa Bình với hơn 72.7% là người dân tộc thiểu số[1]. Cuộc sống người dân còn nhiều khó khắn, công cuộc y tế, chăm sóc sức khỏe trong thời gian qua đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là chính sách y tế toàn dân đã được triển khai và đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, vẫn còn đó một bộ phận dân cư còn chủ quan, chưa tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) và quan tâm tới sức khỏe của bản thân và gia đình. Ngược lại, mộ bộ phận dân cư khác đã tham gia BHYT nhưng việc sử dụng thẻ BHYT để khám chữa bệnh còn rất hạn chế, mang tính hình thức và chưa thực sự coi trọng sử dụng thẻ để thăm khám và chữa bệnh hằng ngày và định kỳ. Hơn nữa, do nhận thực người dân còn hạn chế nên chưa nắm rõ và đầy đủ những quyền lợi cơ bản khi tham gia. Điều này dẫn đến việc lãng phí về nguồn lực kinh tế, sức khỏe khi xảy ra các biến cố với bản thân và cộng đồng. Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, dự án tập trung lựa chọn 2 xã khó khăn gồm Bình Thanh và Thung Nai, huyện Cao Phong giải quyết các vấn đề gồm (i) Nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi khi tham gia vào BHYT tại địa phương thông qua các khóa tập huấn, sự kiện truyền thông tại cộng đồng; (ii) xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành địa phương, các cơ quan khám, chữa bệnh và BHYT trong việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, khám, tư vấn chữa bệnh bằng BHYT cho người dân; (iii); thiết lập địa chỉ tin cậy nhằm giải đáp và tư vấn cho người dân khi tham gia và đăng ký BHYT tại địa phương; (iv) Nâng cao năng lực cho cộng đồng để thực hiện truyền thông về quyền lợi khi tham gia BHYT và tư vấn sức khỏe cho cộng đồng.

Để giải quyết các vấn đề trên, chúng tôi đã đã sử dụng phương pháp tiếp cận ra soát tổng thể các chính sách, văn bản hiện có tại địa phương liên quan đến việc chăm lo sức khỏe cộng đồng; sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia của người dân để tham vấn, thiết kế và xây dựng dự án; Những ý kiến của các đơn vị phòng ban, chức năng liên quan như phòng Y tế, Trung tâm y tế; (TTYT) và BHXH huyện Cao phong đều được tham vấn và trao đổi, cân nhắc và đưa vào hoạt động dự án. Đặc biệt, vấn đề về giới cũng được phân tích và lồng ghép vào các hoạt động dự án nhằm mang lại sự tác động toàn diện cho cộng đồng.

Để triển khai thành công các hoạt động của dự án, chúng tôi đã phân rõ nhiệm vụ và vai trò của các bên tham gia vào dự án. Phòng Y tế huyện Cao Phong sẽ là cơ quan, đối tác chính tại địa phương của dự án. Đơn vị này sẽ trực tiếp điều phối và phối hợp triển khai dự án. Bên cạnh đó, chính quyền cấp huyện, xã, thôn, bản sẽ chịu trách nhiệm trong việc phối hợp, hỗ trợ, giám sát kết quả thực hiện của dự án.

Dự án dự kiến sẽ đạt một số kết quả sau

Kết quả 1: Nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền và cách thức thực hiện quyền phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam

·        40 Cán bộ cơ quan nhà nước và các hội đoàn thể tổ chức xã hội huyện Cao Phong và thành viên nòng cốt CLB tại cộng đồng được nâng cao nhận thức và năng lực trong việc trợ giúp pháp lý, truyền thông và tư vấn sức khỏe;

·        500 người dân được hưởng lợi trực tiếp từ các hoạt động nâng cao nhận thức về quyền lợi bảo hiểm y tế (ít nhất 55% là nữ giới).

·        4000 người dân trong 2 xã được hưởng lợi gián tiếp từ việc tiếp nhận các thông tin, tờ rơi liên quan đến quyền lợi BHYT.

Kết quả 2: Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp lý và đại diện bào chữa trong các lĩnh vực đối với các vụ việc hành chính, dân sự và hình sự

·        250 người (50%) được tư vấn về sức khỏe và các vấn đề liên quan đến quyền lợi bảo hiểm;

Kết quả 3: Hoàn thiện khung pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về nhằm tăng quyền cường và khả năng thực hiện quyền và tiếp cận công lý, phù hợp với Hiến pháp

·        01 báo cáo khuyến nghị, đóng góp chính sách, văn bản liên quan đến BHYT và quyền lợi của người dân trong việc chăm sóc sức khỏe tại huyện Cao Phong;

·        01 khung pháp lý quy định vai trò, trách nhiệm các bên liên quan trong việc thực hiện truyền thông về luật bảo hiểm, tư vấn về chính sách bảo hiểm đảm bảo quyền lợi của cộng đồng;

·        01 Văn bản ghi nhớ cơ chế phối hợp triển khai tư vấn, giải đáp mẫu thuẫn, thắc mắc liên quan BHXH và phòng y tế với Trung tâm

4.      Mục tiêu chung hoạt động

Đóng góp vào việc nâng cao kỹ năng truyền thông và tư vấn pháp luật cho nhóm cộng đồng dự án góp phần nâng cao nhận thức về BHYT và chăm sóc sức khỏe toàn dân

5.      Mục tiêu cụ thể của hoạt động

–          Trang bị cho người dân những kỹ năng; phương pháp cơ bản nhằm triển khai hoạt động truyền thông BHYT tại cộng đồng;

–          Cung cấp cho thành viên CLB những kỹ năng tư vấn cơ bản giúp họ tự tin trong việc tư vấn và trợ giúp cho người dân những vấn đề liên quan tới BHYT;

6.      Nhiệm vụ của tư vấn;

–          Xây dựng một kế hoạch truyền thông cụ thể tại cộng đồng;

–          Thống nhất những nội dung cơ bản cho truyền thông và  tư vấn pháp luật liên quan đến BHYT;

–          Xây dựng bộ câu  hỏi đánh giá trước và sau tập huấn;

–          Tổ chức 3 khóa đào tạo cho 30 thành viên của 2 câu lạc bộ “vì sức khỏe cộng đồng về kỹ năng truyền thông và kỹ năng tư vấn BHYT.

7.      Thời hạn tư vấn và địa điêm thực hiện tư vấn

Công việc tư vấn sẽ được triển khai trong thời gian là 8 ngày (không liên tục); Dự kiến sẽ bắt đầu triển khai vào tháng 11 năm 2020 và kết thúc vào 30/11/2020.

Chuyên gia tư vấn làm việc tại Huyện Cao Phong và hai xã gồm Thung Nai và xã Bình Thành;

8.      Sản phẩm cuối cùng

–          Tài liệu giảng dậy bao gồm cả tài liệu phát tay và tài liệu trình chiếu (1 bộ)

–          Kế hoạch hoạt động truyền thông, tư vấn được giám đốc dự án dự án thông qua;

–          Một báo tập huấn sau đào tạo được nộp cho Trung Tâm;

9.      Quy định về theo dõi và giám sát hoạt động

Nhiệm vụ

Kết quả đạt được

Ngày thời gian làm việc (ngày công)

Làm việc với hai nhóm để thống nhất nội dung đào tạo truyền thông và tư vấn

Nội dung đào tạo được đề xuất và thống nhất;

1 ngày

Xây dựng kế hoạch thực hiện truyền thông tại hai xã dự án

01 kế hoạch làm việc được thống nhất giữa các thành viên;

1 ngày

Xây dựng tài liệu đào tạo

1 bộ tài liệu đào tạo được xây dựng

2 ngày

Tổ chức đào tạo tại hai xã dự án (4 khóa * 3 ngày/khóa

Thu thập thông tin, cơ sở dữ liệu, xây dựng các nội dung cần nghiên cứu và rà soát

12 ngày

Viết báo cáo sau đào tạo

1 báo cáo đào tạo và được sự phê duyệt của giám đốc dự án

1 ngày

10.  Yêu cầu về trình độ chuyên môn

–          Tối thiểu có bằng đai học chuyên ngành liên quan tới truyền thông, tư vấn;

–          Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn, truyền thông; có kiến thức vê việc áp dụng phương pháp tập huấn có sự tham gia là một lợi thế;

–          Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các đối tác như Oxfarm; Liên Minh Châu Âu;

–          Linh hoạt, sáng tạo trong việc sử dung các phương pháp đào tạo;

–          Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng dân tộc thiểu số;

–          Có kinh nghiệm viết báo cáo trước và sau tập huấn;

–          Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.

11.  Điều kiện tham gia

–          Nộp Sơ yếu lý lịch của chuyên gia trong đó nêu rõ kinh nghiệm và những công việc tương tự đã thực hiện và nêu rõ vị trí dự định đăng ký;

–          Chuyên gia được tuyển chọn sẽ chịu sự quản lý, giám sát, phân công công việc của Trưởng nhóm được chọn;

–          Chuyên gia chịu trách nhiệm hoàn toàn và duy nhất trước Ban quản lý dự án về thời hạn và chất lượng của các kết quả đạt được.

Hồ sơ xin được gửi trước ngày 20 tháng 10 năm 2020 tới Bà Đinh Thị Oanh: Giám đốc trung tâm Hoabinh LCC; email: dinhthioanhhb@gmail.com; hoặc Bà Nguyễn Thị Phương Thảo; email: phuongthaocc2401@gmail.com

 

[1]http://tinhuyhoabinh.vn/chuyenmuc/tabid/235/cMenu1/20/cMenu0/155/TopMenuId/155/cMenu/155/stParentMenuId/20/Default.aspx

Recent Job

Asia Division Intern

Tokyo, Japan
Deadline: 03/01/2021

Finance Intern

Hà Nội
Deadline: 15/12/2020

Finance Manager

Hanoi
Deadline: 13/12/2020

Project Finance Assistant

Hà Nội
Deadline: 16/12/2020

Comunications Officer

Hanoi
Deadline: 31/12/2020

Consultancy

Hanoi, Da Nang and Ho Chi Minh City
Deadline: 10/12/2020

Public Conversations Intern

HQ/New York, UNITED STATES OF AMERICA
Deadline: 06/12/2020

Programme Manager

Hanoi
Deadline: 25/12/2020

Accountant

Lao Cai
Deadline: 25/12/2020

Asia Division Intern

Human Rights Watch

03/01/2021

Volunteer Intern, Video and Multimedia

International Crisis Group

31/12/2020

Finance Intern

Save The Children

15/12/2020

ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN VIÊN CHƯƠNG TRÌNH "TRƯỜNG HỌC TIÊN PHONG GIẢM THIỂU VÀ PHÂN LOẠI RÁC THẢI 2020"

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng ( CECR )

12/05/2020

Finance Manager

WWF

13/12/2020

Partnership Coordinator

GreenHub

15/12/2020

Consultancy Services on Sand and Gravel Extraction/Management Policies, Regulations and Practices in other International River Basins

WWF

21/12/2020

Consultant(s) to Conduct Stakeholder and Value Chain Analysis of Sand Value Chain in the Vietnamese Mekong Delta

WWF

21/12/2020

Consultant for Communication Material Design

Hagar International

11/12/2020

Short Term Internship reserved for students with disabilities

CERN - European Organization for Nuclear Research

All year round

Wildlife Demand Reduction Specialist

Winrock International

11/12/2020

Temporary Accounting Assistant

World Vision International – Vietnam (WVV)

16/12/2020

Project Finance Assistant

WWF

16/12/2020

Comunications Officer

WVV

31/12/2020

Collaborator for Communications Events

SPIR

09/12/2020

Project Financial Analysis and Administrative Officer

PATH

01/01/2021

Training Consultant in Sexual Reproductive Health Programming

PSI

11/12/2020

Administrative & Event Intern

British Chamber of Commerce Vietnam (BritCham Vietnam)

10/12/2020

Consultancy

CISDOMA

10/12/2020

Consultant/Agronomist on Vegetable Production Specialist

FAO

11/12/2020