Chuyên gia xây dựng tài liệu tập huấn

1. Bối cảnh

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (tên viết tắt là CECR), thành lập cuối năm 2009, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tập hợp các nhà khoa học, cán bộ tâm huyết để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng môi trường, phát triển kinh tế – xã hội cho Việt Nam.

CECR có niềm tin rằng các giải pháp cho vấn đề môi trường hiện nay chủ yếu cần thực hiện tại địa phương. Các giải pháp này phải được chính những người dân nhiệt tình xây dựng và tham gia thực hiện. Chính điều đó sẽ dẫn đến sự thay đổi thái độ và hành vi của cộng đồng và cá nhân trong việc bảo vệ môi trường một cách tích cực.

Trong thời gian 2015-2020, Liên minh Nước sạch, được điều phối bởi CECR, đã thực hiện các mô hình cộng đồng tiếp cận thông tin bảo vệ nguồn nước tại các địa phương gồm Sơn La, Bắc Ninh, Hà Nội, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Nam. Năm 2021, CECR tiếp tục điều phối Liên minh Nước sạch xây dựng mô hình cộng đồng tiếp cận thông tin giám sát nguồn nước suối Nậm Pàn tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Điều khoản tham chiếu công việc này được xây dựng cho chuyên gia thực hiện xây dựng tài liệu tập huấn nhóm cộng đồng nòng cốt, tổ chức tập huấn và hỗ trợ các nhóm nòng cốt triển khai thực hiện mô hình cộng đồng tiếp cận thông tin giám sát nguồn nước suối Nậm Pàn tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La với nội dung chi tiết được mô tả cụ thể như sau:

2. Mục tiêu

Tài liệu tập huấn nhóm cộng đồng nòng cốt thực hiện mô hình cộng đồng tiếp cận thông tin bảo vệ nguồn nước suối Nậm Pàn tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La được xây dựng và sử dụng tập huấn cho các nhóm cộng đồng nòng cốt.

Các nhóm cộng đồng nòng cốt thực hiện mô hình được tập huấn và hỗ trợ trong thời gian thực hiện mô hình.

3. Các nhiệm vụ cụ thể

 • Xây dựng tài liệu tập huấn nhóm cộng đồng nòng cốt thực hiện mô hình cộng đồng tiếp cận thông tin giám sát nguồn nước suối Nậm Pàn tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La  - Thời gian làm việc: 02 ngày  - Thời gian hoàn thiện: 20/9/2021
 • Thực hiện tập huấn các nhóm cộng đồng nòng cốt thực hiện mô hình (03 mô hình) - Thời gian làm việc: 1,5 ngày - Thời gian hoàn thiện: 30/9/2021
 • Hỗ trợ các nhóm cộng đồng nòng cốt thực hiện tiếp cận thông tin giám sát nguồn nước - Thời gian làm việc:  02 ngày  - Thời gian hoàn thiện: T10-11/2021
 • Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện mô hình - Thời gian làm việc: 1,5 ngày - Thời gian hoàn thiện: 10/11/2021

4. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện: Tháng 9-11/2021

5. Kinh phí dự kiến

Theo định mức dự án và thỏa thuận giữa chuyên gia.

6. Yêu cầu kinh nghiệm

 • Có bằng thạc sỹ về ngành môi trường và tài nguyên thiên nhiên hoặc các ngành phát triển
 • Ít nhất năm (5) năm kinh nghiệm trong thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực phát triển bền vững và bảo vệ môi trường (ưu tiên môi trường nước)
 • Có kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các mô hình cộng đồng tại địa phương
 • Có kinh nghiệm xây dựng và tổ chức chương trình tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực cho cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu số

7.  Sản phẩm

 • Tài liệu tập huấn nhóm cộng đồng nòng cốt thực hiện mô hình cộng đồng tiếp cận thông tin giám sát nguồn nước suối Nậm Pàn tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
 • Kết quả thực hiện giám sát của các nhóm cộng đồng nòng cốt trong thời gian 2 tháng
 • Báo cáo kết quả thực hiện mô hình

Chuyên gia quan tâm xin gửi đề xuất đến địa chỉ email: tuoi.nguyen@cecr.vn hoặc liên hệ số điện thoại 0243 972 8063 trước ngày 09/09/2021

Địa điểm làm việc: Hà Nội, Sơn La

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3

Recent Job

Consultancy service for Comprehensive Model for Community Resilience

Thua Thien Hue, Quang Binh, Ha Giang, and Son La
Deadline: 30/09/2021

Project Intern

Hanoi
Deadline: 25/09/2021

Service Now Developer

Bangkok, Thailand, Manila Philippines, Vietnam or Nepal
Deadline: 23/09/2021

HR Manager

Hanoi
Deadline: 24/09/2021

Fundraising Officer

Hanoi
Deadline: 30/09/2021

Finance Assistant

Hanoi
Deadline: 10/10/2021

Administrative Officer

Hanoi
Deadline: 10/10/2021

Climate Change Specialist

Mandaluyong City (Philippines)
Deadline: 03/10/2021

Programme Intern

Hanoi
Deadline: 20/09/2021

Full-time Research Analysts

Hanoi
Deadline: All year round

Full-time Senior Researcher

Hanoi
Deadline: All year round

Activity Fund Specialist

Hanoi
Deadline: 26/09/2021

Technical Specialist, Health System Strengthening

FHI 360

03/10/2021

Events and Communications Officer

British Embassy Hanoi

27/09/2021

Health Information Systems (HIS) Advisor

PATH

18/10/2021

Mid-level Training Consultants for Mothers and Aunts to Meet the Asian Program Framework and Trainees' Capabilities

SOS Vietnam

22/09/2021

Diversity, Equality and Inclusion Lead

Save the Children

30/09/2021

Manager, Programme Development (Public Services)

AAV

30/09/2021

Communications Manager

Nathan

30/09/2021

Manager, Programme Development M&E

AAV

30/09/2021

Finance and Accounting Manager

Action to the Community Development Institute (ACDC)

24/09/2021

National Expert on Gender Responsive Budgeting

UN Women

23/09/2021

Consultant for Project Evaluation

CRS

26/09/2021

Cultural Affairs Assistant (Fulbright Program Assistant - U.S. Program)

U.S. Embassy in Hanoi

29/09/2021

Consultancy service for Baseline Study of Project "Greening Red Cross and Red Crescent Disaster Risk Reduction: Saving Lives through Working with Nature"

American Red Cross

10/10/2021

Public Health Specialist (Treatment)

U.S. Embassy in Hanoi

24/09/2021

Consultancy service for Comprehensive Model for Community Resilience

American Red Cross

30/09/2021

National Project Coordinator

American Red Cross

15/10/2021

Project Officer – Demand Reduction

TRAFFIC

03/10/2021

Consultancy for Social Media Management

FHI 360

29/09/2021

Trainer for the Course Communication Skills & Gender Equality in Land Governance

HELVETAS

30/09/2021

Project Intern

Hagar

25/09/2021