Điều phối viên quốc gia nhóm gây quỹ trực tiếp

Nhiệm vụ chính của vị trí này:

–          Điều phối viên quốc gia nhóm gây quỹ trực tiếp sẽ chịu trách nhiệm phát triển nhóm gây quỹ trực tiếp theo kế hoạch được giao. Điều phối viên quốc gia nhóm gây quỹ trực tiếp cũng sẽ chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát kế hoạch như vậy.

Mission of the position:

The Face To Face National Coordinator will be responsible for developing Mid Term & National FTF in line with organisational Fund Development plan. The person will also be responsible for implementation & monitoring of thus plan.

Phạm vi công việc và trách nhiệm chính:

–          Quản lý và tuyển dụng đủ nhân sự của nhóm gây quỹ trực tiếp tại Hồ Chí Minh, đảm bảo mỗi nhóm đạt/vượt chỉ tiêu mỗi tháng.

–          Phát triển nhóm gây quỹ trực tiếp tại Hà Nội.

–          Phối hợp và hỗ trợ nhân viên hành chính của nhóm gây quỹ trực tiếp để tuyển dụng và đào tạo các nhân viên gây quỹ trực tiếp mới cho nhóm.

–          Phối hợp và hỗ trợ nhân viên tìm kiếm địa điểm trong việc tìm kiếm địa điểm để đảm bảo những nhân viên tư vấn sẽ được tham gia hoạt động tại các địa điểm: trung tâm mua sắm, tòa nhà, siêu thị và những khu vực công cộng khác; quản lý các thùng từ thiện tại các địa điểm đã đặt; duy trì và phát triển thêm việc đặt thùng từ thiện; quản lý việc thu nhận tiền tài trợ từ các thùng từ thiện

–          Tổ chức họp nhóm hàng tuần để củng cố kiến thức về tổ chức, kỹ năng tư vấn và chốt tài trợ.

–          Tìm ra những chính sách mới để động viên và giữ chân nhân sự làm việc lâu dài cho nhóm.

–          Nghiên cứu và tìm ra những cách thức tư vấn tài trợ trực tiếp mới.

–          Hàng tuần gửi đánh giá và báo cáo nhóm cho Giám đốc Truyền thông và Phát triển Quỹ

Key Performance Areas and Main Responsibilities:

–          Manage and recruit full FTF team in HCM, ensuring each team meets / exceeds the target every month.

–          Developing FTF team in Hanoi.

–          Coordinate and support FTF Admin to recruit and train new facers.

–          Coordinate and support FTF Venue Coordinator and Donation Box in finding locations in order to ensure that facers will be able to participate in locations: shopping centers, buildings, supermarkets and other areas; manage donation boxs; maintain and develop the number of donation boxs; manage the collection of donation amounts from donation box.

–          Organize weekly group meetings to strengthen organizational knowledge, consultant skills and how to get donation after consulting.

–          Find out new policies to motivate and retain members in the team for a long time.

–          Research and find new ways to raise fund face to face.

Send weekly evaluation and report to FDC Director.

Yêu cầu hồ sơ:  Tóm tắt quá trình học tập và làm việc của bản thân + Bằng tốt nghiệp gửi về email: mai.tranthithanh@sosvietnam.org

Thời hạn: Trước ngày 31/05/2020

Thông tin liên hệ:
· Liên hệ: Ms Trần Thị Thanh Mai
· Điện thoại: 028 38 227 227 Ext 202

 

 

Recent Job

Accountant

Quang Binh
Deadline: 15/06/2020

Consultants for Midterm Evaluation

Bac Giang province
Deadline: 19/06/2020

Media Consultant/Firm

Dien Bien, Lai Chau, Ha Noi
Deadline: 08/06/2020

National Consultant – SMEs Legal Expert (team leader)

HCMC, Da Nang, and Home-based
Deadline: 02/06/2020

Research Analyst

Hanoi
Deadline: 29/05/2020

Organisation