Environment Specialist

[English]

Environement Specialist

 

Hours: Fulltime/part-time Location: Hanoi Salary: Negotiable
Contract length: Starting time: Reporting to:
1 year, extendable As soon as possible Director

 

Alinea International Canada provides management and technical expertise to developing and transitional country partners on projects that promote sustainable growth and meaningful opportunities for people to improve their lives. Over the past 30 years, Alinea has managed and implemented more than 350 projects and assignments in dozens of countries worldwide.

 

Alinea is currently recruiting an Environment Specialist for the Safe Food for Growth project (SAFEGRO). The objective of the project is to improve the performance of national and sub-national governments in enforcing food safety regulations; to increase competitiveness of Vietnamese agri-food products domestically and internationally; and to increase consumer demand for safe agri-food in Vietnam. The project will operate across the agri-food value chain by engaging and building the capacity of three main target groups: the public sector (enabling environment), the private sector (supply side), and the consumer (demand side).

 

In partnership with the University of Guelph (Canada), Alinea International works with national and regional governments to enforce food safety regulations, private sector suppliers to increase the competitiveness of Vietnamese food products domestically and internationally, and consumers to improve demand for safe food in Vietnam. Key partners on this project include The Ministry of Agriculture Rural Development (MARD), the Ministry of Industry and Trade (MOIT), the Ministry of Health (MOH), the Canadian Food Inspection Agency, Global Food Safety Initiative and other Vietnamese Academic Institutes.

 

Job Summary

 

The Environment Specialist will be based in Hanoi, Vietnam. Reporting directly to the Project Director, the Environment Specialist will be working closely with the SAFEGRO’s Personnel and relevant Vietnamese stakeholders providing expert advice on all matters pertaining to environmental sustainability considerations in the project. This is a fulltime/part-time position.

 

Among other responsibilities, the Environment Specialist will provide input to the required reports and plans as per the project reporting requirements.

 

Responsibilities

Specific responsibilities include, without being limited to:

 • Providing technical and professional advice to the project ‘s personnel and relevant stakeholders on the inclusion of environmental sustainability considerations and in identifying methods to mainstream environmental best practices, including climate change adaptations in the planning, implementation and monitoring of project activities and results;
 • Providing input to the preparation of the project key documents: PMF, AWPs and Progress Reports;
 • Update the Environmental Analysis developed for the PIP and specific to agri-food value chain analysis activities;
 • Update and implement Environment Strategy of the project;
 • Providing awareness raising and input to the design and implementation of activities for project stakeholders in the GoV, the private sector and civil society on how environmental sustainability and climate change adaptation can be mainstreamed within their work;
 • Participating in and/or facilitating dialogues, consultations and national and sub-national networks, including the private sector and civil society, and coordinating collaborative efforts to improve environmental sustainability consideration integration;
 • Asist the TA team to incoproate climate smart Agriculture (CSA) into project activities;
 • Assist the TA team to incorporate sustainability and climate smart interventions throughout project activities along agri-food supply chains
 • Assist in monitoring and evaluation of environmental indicators and reporting and
 • Performing other related duties as required.

 

Requirements

The Local Environment Specialist must have the following minimum qualifications:

 • Post-graduate degree (i.e. BSc. With specialization , MSc, or PhD equivalent) in environment related studies or any other related science discipline;
 • Level 4 – Advanced Professional Proficiency in English in oral, and reading and level 3 – General Professional Proficiency in writing;
 • 84 months of experience providing professional services in the environment sector, with responsibilities such as: carrying out research, analysis, consultations, provision of policy advice and delivery of technical assistance in relation to environmental issues, the promotion of a sustainable natural resources management, climate smart agriculture, integration of environmental sustainability in project implementation or capacity building of Ministries, organizations or the private sector to be environmentally responsible.

 

Compensation

Alinea offers competitive salaries and an excellent benefits package. Salary will be commensurate with qualifications and experience.

For those who are interested in applying for the Environment Specialist position, please send your application (letter of interest and CV with details on qualifications and experiences) with at least 3 referees by email to SAFEGRO-recruitment@alineainternational.com. Please include the job title in your email subject line.

 

Application form: Only via email

Deadline: 17h00 on 23/10/2020

Interview announcement: Via email only to selected candidate, maximum 15 working days after the deadline of application.

— ⭑ —

We welcome all applications, regardless of ethnicity, age, gender, sexual orientation, gender identity and expression; candidates that are belong to underrepresented groups are strongly encouraged to apply. The recruitment process is based on fair standards.

—————

[Vietnamese]

Chuyên gia môi trường

Hình thức: Toàn thời gian/bán Địa điểm: Hà Nội Lương: Thỏa thuận
thời gian Thời gian bắt đầu: Chịu trách nhiệm và báo cáo:
Hợp đồng: Càng sớm càng tốt Giám đốc dự án
1 năm, có thể gia hạn    

 

Công ty tư vấn quốc tế Alinea International Canada cung cấp chuyên môn trong quản lý và kỹ thuật cho các đối tác quốc gia đang phát triển và chuyển đổi về các dự án thúc đẩy tăng trưởng bền vững cũng như tạo các cơ hội có ý nghĩa để mọi người cải thiện cuộc sống của họ. Trong hơn 30 năm qua, Alinea đã quản lý và thực hiện hơn 350 dự án và nhiệm vụ tại hàng chục quốc gia trên toàn thế giới.

 

Alinea International tuyển dụng vị trí chuyên gia môi trường cho dự án An Toàn Thực Phẩm Vì Sự Phát Triển (SAFEGRO). Mục tiêu của dự án là nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền trung ương và địa phương trong việc thực thi các quy định về an toàn thực phẩm; tăng sức cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam ở trong nước và quốc tế; và tăng nhu cầu của người tiêu dùng đối với thực phẩm nông sản an toàn tại Việt Nam. Dự án sẽ hoạt động trên toàn bộ chuỗi giá trị nông sản thực phẩm bằng cách thu hút và nâng cao năng lực của ba nhóm đối tượng chính: khu vực công (tạo môi trường thuận lợi), khu vực tư nhân (bên cung) và người tiêu dùng (bên cầu).

 

Cùng hợp tác với Trường Đại học Guelph (Canada), Alinea International làm việc với các cơ quan chính quyền ở trung ương và địa phương tăng cường thực thi luật pháp về ATTP, làm việc với các nhà cung cấp, kinh doanh để nâng cao tính cạnh tranh của các nông sản thực phẩm ở trong nước và quốc tế, và làm việc với người tiêu dùng để đẩy mạnh nhu cầu về thực phẩm an toàn ở Việt Nam. Các đối tác chính của dự án này là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT), Bộ Công Thương (Bộ CT), Bộ Y tế, Cơ quan thanh tra thực phẩm Canada (CFIA), và các học viện, viện nghiên cứu của Việt Nam.

 

Tóm tắt công việc:

 

Chuyên gia môi trường sẽ làm việc tại Hà Nội, Việt nam và chịu trách nhiệm, báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Dự án. Chuyên gia môi trường sẽ làm việc thường xuyên với các nhân sự của SAFEGRO và các bên có liên quan Việt Nam để cung cấp các ý kiến tư vấn chuyên môn về các vấn đề liên quan nhằm đạt được sự bền vững môi trường trong dự án. Đây là vị trí bán thời gian/toàn thời gian.

 

Cùng với các trách nhiệm khác, chuyên gia môi trường sẽ cung cấp đầu vào cho các báo cáo và kế hoạch theo yêu cầu của dự án.

 

Trách nhiệm cụ thể

 • Cung cấp ý kiến tư vấn kỹ thuật và chuyên nghiệp cho các chuyên gia và nhân viên dự án và cho các bên có liên quan trong việc lồng ghép các hoạt động bền vững môi trường và trong việc xác định các phương pháp để lồng ghép các thực hành môi trường tốt bao gồm cả thích ứng biến đổi khí hậu vào công tác lập kế hoạch, thực hiện, theo dõi giám sát các hoạt động và các kết quả của dự án;
 • Cung cấp đầu vào cho các tài liệu chủ chốt của dự án như: Kế hoạch thực hiện dự án (PIP), Khung đo lường hiệu quả thực hiện (PMF), các Kế hoạch thực hiện hàng năm (AWPs) và các báo cáo tiến độ;
 • Cập nhật và tiến hành phân tích môi trường cho tài liệu kế hoạch thực hiện dự án và cho các hoạt động phân tích chuỗi giá trị nông sản cụ thể;
 • Cập nhật và thực hiện chiến lược môi trường của dự án;
 • Cung cấp ý kiến chuyên môn nâng cao nhận thức và các đầu vào để thiết kế và thực thi các hoạt động dự án cho các bên có liên quan chính phủ Việt Nam, khối tư nhân, tổ chức xã hội về việc làm thế nào để lồng ghép thích ứng BĐKH và bền vững môi trường vào công việc của họ;
 • Tham gia vào hoặc thúc đẩy các cuộc đối thoại, tham vấn với các mạng lưới ở cấp quốc gia và vùng bao gồm cả khối tư nhân, tổ chức xã hội, và điều phối các nỗ lực hợp tác để nâng cao việc lồng ghép bền vững môi trường;
 • Trợ giúp nhóm chuyên gia kỹ thuật (TA) đưa nông nghiệp thông minh với biến đổi khí hậu (CSA) vào các hoạt động của dự án;
 • Hỗ trợ nhóm TA tích hợp các biện pháp can thiệp bền vững và thông minh với biến đổi khí hậu trong suốt các hoạt động của dự án dọc theo chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm
 • Hỗ trợ giám sát và đánh giá các chỉ số môi trường và báo cáo; và
 • Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan khác theo yêu cầu.

 

Yêu cầu:

 • Bằng sau Đại học (Cử nhân chuyên ngành, Thạc sĩ, hoặc tương đương Tiến sĩ) trong các nghành học liên quan đến môi trường hoặc bất kỳ ngành khoa học liên quan nào khác;
 • Trình độ 4 (Level 4)- Đọc và nói tiếng Anh chuyên nghiệp nâng cao, viết ở trình độ tiếng Anh chuyên nghiệp nâng cao cấp độ 3;
 • Có 84 tháng kinh nghiệm trong tư vấn chuyên môn về môi trường với trách nhiệm như: Tiến hành nghiên cứu, phân tích, tham vấn, và cố vấn về chính sách hặc hỗ trợ kỹ thuật về vấn đề môi trường, thúc đẩy quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên trong thực hiện dự án hoặc nâng cao năng lực cho các Bộ ngành, các tổ chức, hoặc các công ty có trách nhiệm về môi trường;

 

Mức lương

Alinea cung cấp mức lương cạnh tranh và một gói phúc lợi tuyệt vời. Mức lương sẽ tương xứng với trình độ và kinh nghiệm của ứng viên.

Ứng viên quan tâm đến việc ứng tuyển vào vị trí chuyên gia môi trường, vui lòng gửi hồ sơ (thư quan tâm và CV kèm theo thông tin chi tiết về trình độ và kinh nghiệm) với ít nhất 3 người giới thiệu qua email đến SAFEGRO-recruitment@alineainternational.com. Vui lòng đề chức danh công việc trong dòng tiêu đề email của bạn.

 

Hình thức ứng tuyển: Chỉ qua email

Hạn cuối: 17h00 ngày 23/10/2020

Thông báo phỏng vấn: qua email cho ứng viên được chọn, tối đa 15 ngày làm việc sau khi hết hạn nộp hồ sơ.

— ⭑ —

Chúng tôi chào đón mọi hồ sơ, không phân biệt dân tộc, tuổi tác, giới tính, xu hướng tính dục, bản dạng và thể hiện giới; Các ứng cử viên thuộc các nhóm thiếu sự hiện diện được khuyến khích nộp hồ sơ. Tuyển dụng được dựa vào những tiêu chuẩn công bằng

Recent Job

Cán Bộ Nghiên Cứu Thực Địa

VQG Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình
Deadline: 20/11/2020

Project Assistant

Ho Chi Minh
Deadline: 25/10/2020

Communications Manager

Ha Noi or Hue
Deadline: 01/11/2020

Local IT Support

Home-based and Ha Noi
Deadline: 23/10/2020

Designer Consultant

Ha Noi
Deadline: 21/10/2020

MEL Specialist

Hanoi
Deadline: 23/10/2020

Business Development Manager

ChildFund

31/10/2020

Spotlight Programming support Intern within the Technical Unit

UN Women

28/10/2020

Data Entry/Research Assistant (JDHAN_1020_011)

OUCRU

01/11/2020

Cán Bộ Nghiên Cứu Thực Địa

Save Vietnam's Wildlife

20/11/2020

Community Volunteer for Research (for Moc Hoa)

UN Volunteers

01/11/2020

Community Volunteer for Research (for Cao Bang province)

UN Volunteers

01/11/2020

Community Volunteer for Research (for Mong Cai city, Quang Ninh province)

UN Volunteers

01/11/2020

Community Volunteer for Research (for Lao Cai province)

UN Volunteers

01/11/2020

Community Volunteer for Research (for Dien Bien Phu province)

UN Volunteers

01/11/2020

Community Volunteer for Research (for Minh Hoa District, Quang Binh province)

UN Volunteers

01/11/2020

Data Compiling and Translation Officer

UN Volunteers

01/11/2020

Community Volunteer for Research (for Nghe An province)

UN Volunteers

01/11/2020

Community Volunteer for Research (for Huong Hoa District, Quang Tri province)

UN Volunteers

01/11/2020

Community Volunteer for Research (for Ngoc Hoi District, Kon Tum province)

UN Volunteers

01/11/2020

Technical assistance to the ministry of labour, invalids, and social affairs for the development of social work as a profession in Viet Nam

UNICEF

02/11/2020

International consultant to assess drivers and constraints for occupational safety and health in the coffee global supply chain in Viet Nam

ILO

31/10/2020

International Individual Consultancy for a Comprehensive Study on School Related Factors Impacting Mental Health and Well-being of Adolescent Boys and Girls in Viet Nam

UNICEF

25/10/2020

National Project Coordinator - NOB (Ship to Shore SEA Project)

ILO

18/10/2020

Research Assistant Consultant

IOM

28/10/2020

National Social Media Communication Consultant

UNICEF

25/10/2020

Organisation