Food safety Specialist

[English]

Food safety Specialist

Hours: Fulltime Location: Hanoi Salary: Negotiable
Contract length: Starting time: Reporting to:
1 year, extendable As soon as possible Director

 

Alinea International Canada provides management and technical expertise to developing and transitional country partners on projects that promote sustainable growth and meaningful opportunities for people to improve their lives. Over the past 30 years, Alinea has managed and implemented more than 350 projects and assignments in dozens of countries worldwide.

 

Alinea is currently recruiting a Food safety specialist for the Safe Food for Growth project (SAFEGRO). The objective of the project is to improve the performance of national and sub-national governments in enforcing food safety regulations; to increase competitiveness of Vietnamese agri-food products domestically and internationally; and to increase consumer demand for safe agri-food in Vietnam. The project will operate across the agri-food value chain by engaging and building the capacity of three main target groups: the public sector (enabling environment), the private sector (supply side), and the consumer (demand side).

 

In partnership with the University of Guelph (Canada), Alinea International works with national and regional governments to enforce food safety regulations, private sector suppliers to increase the competitiveness of Vietnamese food products domestically and internationally, and consumers to improve demand for safe food in Vietnam. Key partners on this project include The Ministry of Agriculture Rural Development (MARD), the Ministry of Industry and Trade (MOIT), the Ministry of Health (MOH), the Canadian Food Inspection Agency, Global Food Safety Initiative and other Vietnamese Academic Institutes.

 

Responsibilities

Specific responsibilities include, without being limited to:

 1. Providing technical input into the revisions and update of the PIP, the PMF, the risk register, AWPs, and preparation of semi-annual and annual reports;
 2. In relation to the highly specific project outputs, as identified in the Logic Model where food safety risk assessment and detailed value chain analysis is required, working with the Food Safety/Risk Assessment Specialist and Value Chain specialists to:
 • assess Vietnam’s national capacity in food safety risk assessment and advise on setting up a national risk assessment network;
 • assist the Canadian food safety regulatory specialist to implement the FAO national food safety control system assessment tool;
 • develop guidance on the implementation of an assessment for both qualitative and quantitative food safety risks;
 • Identify existing food safety training materials and resources and support the development of training materials, guidance manuals and other technical documents specifically related to science-based and risk-based approaches to food safety management at all levels;
 • plan and conduct training workshops on the concepts of hazards, exposure assessment in risk analysis and food standard setting;
 • design and oversee initiatives aimed at generating data to inform scientific advice to support the implementation of a risk-based approach to food safety management by the project stakeholders;
 • perform the analysis of selected Vietnamese agri-food value chains as well as constraints and opportunities related to agribusiness investment options with emphasis on the functionality of markets, support services, trade policies, market institutions and organizations, risk management systems, food safety control systems and private sector engagement;
 • assist with the implementation of food safety management systems along selected agri-food value chains for fruits, vegetables, pork and shrimp; and
 • advise on, design and deliver capacity development activities in collaboration with both private and public stakeholders in the areas of agribusiness, marketing and food value chain development.
 • Assist in donor coordination activities related to food safety and integration of respective project activities, especially the World Bank Agri-food Safety Project

3. Performing other related duties as required.

 

Qualifications and experiences

The Local Food Safety Specialist must have the following minimum qualifications and experience for this position:

 • Post-graduate degree (i.e. BSc. With specialization, MSc, PhD) in a relevant discipline such as: food science, veterinary science, agricultural production, animal husbandry, epidemiology and food microbiology;
 • Level 4 – Advanced Professional Proficiency in English in oral, and reading and level 3 – General Professional Proficiency in writing;
 • Level 4 – Advanced Professional Proficiency in Vietnamese (oral, reading and writing);
 • 60 months of professional experience in the field of food safety/risk assessment in the various components of the food production and distribution value chain, at an operational level (such as working for or directly with private industry).
 • Demonstrated experience with food safety management systems (GAP, HACCP, VietGAP, etc) and/or supply chain management.

 

Compensation

Alinea offers competitive salaries and an excellent benefits package. Salary will be commensurate with qualifications and experience.

For those who are interested in applying for the food safety specialist position, please send your application (letter of interest and CV with details on qualifications and experiences) with at least 3 referees by email to SAFEGRO-recruitment@alineainternational.com. Please include the job title in your email subject line.

Application form: Only via email

Deadline: 17h00 on 23/10/2020

Interview announcement: Via email only to selected candidate, maximum 15 working days after the deadline of application.

— ⭑ —

We welcome all applications, regardless of ethnicity, age, gender, sexual orientation, gender identity and expression; candidates that are belong to underrepresented groups are strongly encouraged to apply. The recruitment process is based on fair standards.


[Vietnamese]

Chuyên gia an toàn thực phẩm

Hình thức: Toàn thời gian Địa điểm: Hà Nội Lương: Thỏa thuận
Hợp đồng: Thời gian bắt đầu: Chịu trách nhiệm và báo cáo:
1 năm, có thể gia hạn Càng sớm càng tốt Giám đốc dự án

 

Công ty tư vấn quốc tế Alinea International Canada cung cấp chuyên môn trong quản lý và kỹ thuật cho các đối tác quốc gia đang phát triển và chuyển đổi về các dự án thúc đẩy tăng trưởng bền vững cũng như tạo các cơ hội có ý nghĩa để mọi người cải thiện cuộc sống của họ. Trong hơn 30 năm qua, Alinea đã quản lý và thực hiện hơn 350 dự án và nhiệm vụ tại hàng chục quốc gia trên toàn thế giới.

 

Alinea International tuyển dụng vị trí chuyên gia An toàn thực phẩm (ATTP) cho dự án An Toàn Thực Phẩm Vì Sự Phát Triển (SAFEGRO). Mục tiêu của dự án là nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền trung ương và địa phương trong việc thực thi các quy định về an toàn thực phẩm; tăng sức cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam ở trong nước và quốc tế; và tăng nhu cầu của người tiêu dùng đối với thực phẩm nông sản an toàn tại Việt Nam. Dự án sẽ hoạt động trên toàn bộ chuỗi giá trị nông sản thực phẩm bằng cách thu hút và nâng cao năng lực của ba nhóm đối tượng chính: khu vực công (tạo môi trường thuận lợi), khu vực tư nhân (bên cung) và người tiêu dùng (bên cầu).

 

Cùng hợp tác với Trường Đại học Guelph (Canada), Alinea International làm việc với các cơ quan chính quyền ở trung ương và địa phương tăng cường thực thi luật pháp về ATTP, làm việc với các nhà cung cấp, kinh doanh để nâng cao tính cạnh tranh của các nông sản thực phẩm ở trong nước và quốc tế, và làm việc với người tiêu dùng để đẩy mạnh nhu cầu về thực phẩm an toàn ở Việt Nam. Các đối tác chính của dự án này là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT), Bộ Công Thương (Bộ CT), Bộ Y tế, Cơ quan thanh tra thực phẩm Canada (CFIA), và các học viện, viện nghiên cứu của Việt Nam.

 

Trách nhiệm cụ thể

Trách nhiệm chính cụ thể bao gồm, nhưng không hạn chế:

 1. Cung cấp đầu vào kỹ thuật cho việc sửa đổi điều chỉnh và cập nhật các tài liệu: Kế hoach thực hiện dự án (PIP), Khung đo lường hiệu quả thực hiện dự án (PMF), Kế hoạch hoạt động hàng năm (AWP) và chuẩn bị các báo cáo 6 tháng, báo cáo năm;
 2. Liên quan đến các kết quả đầu ra của dự án rất cụ thể, như đã được xác định rõ trong Khung logic, thực hiện các yêu cầu về đánh giá nguy cơ ATTP và phân tích chuỗi giá trị, làm việc cùng với chuyên gia quốc tế về ATTP/ đánh giá nguy cơ và các chuyên gia chuỗi giá trị để:
 • Đánh giá năng lực quốc gia Việt Nam trong đánh giá nguy cơ ATTP và tư vấn về thành lập mạng lưới Đánh giá Nguy cơ quốc gia;
 • Hỗ trợ chuyên gia quản lý an toàn thực phẩm Canada triển khai công cụ của FAO về đánh giá hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm quốc gia;
 • Xây dựng các hướng dẫn về thực hiện đánh giá nguy cơ ATTP cả định tính và định lượng;
 • Xác định được danh sách các tài liệu đào tạo về an toàn thực phẩm sẵn có và hỗ trợ phát triển các tài liệu đào tạo; các hướng dẫn và các tài liệu kỹ thuật khác, đặc biệt liên quan tới các tiếp cận dựa trên khoa học, dựa trên nguy cơ để ra quyết định về quản lý ATTP tất cả các cấp;
 • Lên kế hoạch và thực hiện các hội thảo, đào tạo về các mối nguy, đánh giá phơi nhiễm trong phân tích nguy cơ và xây dựng tiêu chuẩn thực phẩm;
 • Thiết kế và quản lý tổng thể các sáng kiến thu thập các số liệu bổ trợ cho các ý kiến tư vấn mang tính khoa học hỗ trợ việc thực hiện theo hướng tiếp cận dựa trên nguy cơ trong quản lý ATTP của các bên có liên quan tham gia dự án;
 • Thực hiện phân tích các chuỗi giá trị nông sản thực phẩm được lựa chọn ở Việt Nam cũng như các cơ hội, thách thức liên quan tới các lựa chọn đầu tư kinh doanh nông nghiệp với nhấn mạnh vào cơ chế thị trường, dịch vụ hỗ trợ, chính sách thương mại, thể chế và tổ chức thị trường, hệ thống kiểm soát ATTP và sự tham gia của khu vực tư nhân, và lĩnh vực kinh doanh; và
 • Hỗ trợ việc thực hiện các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo các chuỗi giá trị nông sản thực phẩm được lựa chọn cho sản phẩm trái cây, rau, thịt lợn và tôm;
 • Đưa ra ý kiến tư vấn cho quá trình thiết kế và thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực có hợp tác với các bên có liên quan từ cả khu vực công và tư nhân có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp, marketing và phát triển chuỗi giá trị thực phẩm.
 • Hỗ trợ trong các hoạt động điều phối với các nhà tài trợ liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm và lồng ghép các hoạt động của dự án tương ứng, đặc biệt là Dự án An toàn thực phẩm trong nông nghiệp của WB;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu

 

Yêu cầu

Chuyên gia ATTP trong nước phải đáp ứng các yêu cầu về bằng cấp và kinh nghiệm tối thiểu như sau:

 • Bằng sau đại học, bao gồm đại học chuyên ngành, bằng thạc sĩ, tiến sỹ trong lĩnh vực tương ứng như: Khoa học thực phẩm, thú y, trồng trọt, chăn nuôi, dịch tễ học và vi sinh thực phẩm;
 • Cấp 4 – Trình độ tiếng Anh chuyên môn nâng cao cho nói, đọc, và cấp 3- trình độ tiếng Anh chuyên môn chung cho viết;
 • Có 60 tháng kinh nghiệm chuyên nghiệp trong lĩnh vực ATTP/ đánh giá nguy cơ trong một loạt các hợp phần của sản xuất và phân phối chuỗi giá trị thực phẩm ở cấp vận hành (ví dụ như làm cho hoặc trực tiếp làm với các công ty sản xuất kinh doanh tư nhân).
 • Có kinh nghiệm thực tế về các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (GAP, HACCP, VietGAP, v.v.) và /hoặc quản lý chuỗi cung ứng.

Ghi chú: Ưu tiên các ứng viên vị trí chuyên gia ATTP có kiến thức về quản lý ATTP, đánh giá nguy cơ và chuỗi giá trị nông sản thực phẩm ở Việt Nam.

Mức lương

Alinea cung cấp mức lương cạnh tranh và một gói phúc lợi tuyệt vời. Mức lương sẽ tương xứng với trình độ và kinh nghiệm của ứng viên.

Ứng viên quan tâm đến việc ứng tuyển vào vị trí chuyên gia ATTP, vui lòng gửi hồ sơ (thư quan tâm và CV kèm theo thông tin chi tiết về trình độ và kinh nghiệm) với ít nhất 3 người giới thiệu qua email đến SAFEGRO-recruitment@alineainternational.com. Vui lòng bao gồm chức danh công việc trong dòng tiêu đề email của bạn.

Hình thức ứng tuyển: Chỉ qua email

Hạn cuối: 17h00 ngày 23/10/2020

Thông báo phỏng vấn: qua email cho ứng viên được chọn, tối đa 15 ngày làm việc sau khi hết hạn nộp hồ sơ.

— ⭑ —

Chúng tôi chào đón mọi hồ sơ, không phân biệt dân tộc, tuổi tác, giới tính, xu hướng tính dục, bản dạng và thể hiện giới; Các ứng cử viên thuộc các nhóm thiếu sự hiện diện được khuyến khích nộp hồ sơ. Tuyển dụng được dựa vào những tiêu chuẩn công bằng

Recent Job

Planning Specialist

United States
Deadline: 23/12/2020

Medical Officer

Switzerland, Geneva
Deadline: 18/12/2020

Shelter Technical Officer

Quang Ngai
Deadline: 07/12/2020

Communications Intern

Geneva, Switzerland
Deadline: 01/12/2020

AHP Project Officer

Hà Nội
Deadline: 11/12/2020

Trainer

Ha Noi / Lao Cai
Deadline: 27/11/2020

Program Assistant

Ha Noi / Lao Cai
Deadline: 29/11/2020

Intern

Hà Nội
Deadline: 09/12/2020

Interpreter

Lao Cai
Deadline: 29/11/2020

M&E and Program Officer

Hà Nội
Deadline: 15/12/2020

Communication Officier

Jakarta, Indonesia
Deadline: 25/11/2020

M&E Consultant

Hanoi, Vietnam
Deadline: 02/12/2020