Local Project Manager

[English]

Local Project Manager (LPM)

 

Hours: Fulltime Location: Hanoi Salary: Negotiable
Contract length: Starting time: Reporting to:
1 year, extendable As soon as possible Director

 

Alinea International Canada provides management and technical expertise to developing and transitional country partners on projects that promote sustainable growth and meaningful opportunities for people to improve their lives. Over the past 30 years, Alinea has managed and implemented more than 350 projects and assignments in dozens of countries worldwide.

 

Alinea is currently recruiting a Local Project Manager for the Safe Food for Growth project (SAFEGRO). The objective of the project is to improve the performance of national and sub-national governments in enforcing food safety regulations; to increase competitiveness of Vietnamese agri-food products domestically and internationally; and to increase consumer demand for safe agri-food in Vietnam. The project will operate across the agri-food value chain by engaging and building the capacity of three main target groups: the public sector (enabling environment), the private sector (supply side), and the consumer (demand side).

 

In partnership with the University of Guelph (Canada), Alinea International works with national and regional governments to enforce food safety regulations, private sector suppliers to increase the competitiveness of Vietnamese food products domestically and internationally, and consumers to improve demand for safe food in Vietnam. Key partners on this project include The Ministry of Agriculture Rural Development (MARD), the Ministry of Industry and Trade (MOIT), the Ministry of Health (MOH), the Canadian Food Inspection Agency, and other Vietnamese Academic Institutes.

 

The Local Project Manager will be based full-time in Vietnam, and will be responsible for the day-to-day administrative management and operation for the project.

 

Responsibilities:

 • Support the Project Director (PD) to manage project personnel and operation
 • Support the PD in the development of AWP, Performance Measurement Framework (PMF), project progress update and reporting tasks
 • Support the PD in the effective coordination, implementation and monitoring of approved project activities
 • Support the PD in the timely and accurate preparation of progress reports, working groups coordination and collaboration with government partners
 • Provide logistical support to project personnel and consultants
 • Other tasks as assigned

Requirements

 • Master’s or Doctorate Degree in project management, business administration, agri-food or a related discipline;
 • Minimum of 5 years of experience in senior level project management;
 • Minimum of 4 years managing a work assignment related to food safety systems, food safety risk assessment or agriculture;
 • Experience applying principles of results-based management and risk management;
 • Experience with monitoring, evaluation and reporting;
 • Experience with gender equity, women’s empowerment and related programming
 • Experience with human and financial resource management;
 • Proactive take lead and support other tasks as assigned by Director.

 

Additional Qualifications

 • National and international experience in safe/quality agri-food value chains, food inspection, and food safety practices;
 • Experience providing institutional capacity building among government agencies;
 • Experience managing complex multi-stakeholder relations, working with a diverse group of stakeholders ranging from government departments, donors, civil society and/or non – governmental organizations, media, farmers/producers, processors, and distributors;
 • Developing and implementing project/program strategies for environment, capacity development, and gender-based interventions.
 • Demonstrated experience working in Vietnam or in the region;
 • Knowledge of Vietnamese institutions, agencies, universities, private sector companies and ministries involved in food safety;
 • Must be fluent in English;

 

Compensation

Alinea offers competitive salaries and an excellent benefits package. Salary will be commensurate with

qualifications and experience.

For those who are interested in applying for the Local Project Manager position, please send your application (letter of interest and CV with details on qualifications and experiences) with at least 3 referees by email to SAFEGRO-recruitment@alineainternational.com. Please include the job title in your email subject line.

Application form: Only via email

Deadline: 17h00 on 23/10/2020

Interview announcement: Via email only to selected candidate, maximum 15 working days after the deadline of application.

— ⭑ —

We welcome all applications, regardless of ethnicity, age, gender, sexual orientation, gender identity and expression; candidates that are belong to underrepresented groups are strongly encouraged to apply. The recruitment process is based on fair standards.

——————–

[Vietnamese]

Quản lý Dự án

Hình thức: Toàn thời gian Địa điểm: Hà Nội Lương: Thỏa thuận
Hợp đồng: Thời gian bắt đầu: Chịu trách nhiệm và báo cáo:
1 năm, có thể gia hạn Càng sớm càng tốt Giám đốc dự án

 

 

Công ty tư vấn quốc tế Alinea International Canada cung cấp chuyên môn trong quản lý và kỹ thuật cho các đối tác quốc gia đang phát triển và chuyển đổi về các dự án thúc đẩy tăng trưởng bền vững cũng như tạo các cơ hội có ý nghĩa để mọi người cải thiện cuộc sống của họ. Trong hơn 30 năm qua, Alinea đã quản lý và thực hiện hơn 350 dự án và nhiệm vụ tại hàng chục quốc gia trên toàn thế giới.

 

Alinea International tuyển dụng cán bộ Quản lý dự án cho dự án An Toàn Thực Phẩm Vì Sự Phát Triển (SAFEGRO). Mục tiêu của dự án là nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền trung ương và địa phương trong việc thực thi các quy định về an toàn thực phẩm; tăng sức cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam ở trong nước và quốc tế; và tăng nhu cầu của người tiêu dùng đối với thực phẩm nông sản an toàn tại Việt Nam. Dự án sẽ hoạt động trên toàn bộ chuỗi giá trị nông sản thực phẩm bằng cách thu hút và nâng cao năng lực của ba nhóm đối tượng chính: khu vực công (tạo môi trường thuận lợi), khu vực tư nhân (bên cung) và người tiêu dùng (bên cầu).

 

Cùng hợp tác với Trường Đại học Guelph (Canada), Alinea International làm việc với các cơ quan chính quyền ở trung ương và địa phương tăng cường thực thi luật pháp về ATTP, làm việc với các nhà cung cấp, kinh doanh để nâng cao tính cạnh tranh của các nông sản thực phẩm ở trong nước và quốc tế, và làm việc với người tiêu dùng để đẩy mạnh nhu cầu về thực phẩm an toàn ở Việt Nam. Các đối tác chính của dự án này là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT), Bộ Công Thương (Bộ CT), Bộ Y tế, Cơ quan thanh tra thực phẩm Canada (CFIA), và các học viện, viện nghiên cứu của Việt Nam.

 

Cán bộ Quản lý dự án sẽ làm việc toàn thời gian tại Việt Nam và sẽ chịu trách nhiệm quản lý vận hành hành chính cho dự án.

 

Trách nhiệm cụ thể

 • Hỗ trợ Giám đốc dự án (PD) trong công tác quản lý nhân sự và hoạt động của dự án
 • Hỗ trợ PD trong xây dựng kế hoạch năm, khung đo lường hiệu quả thực hiện dự án (PMF), cập nhật tiến độ dự án và hỗ trợ chuẩn bị các báo cáo trong khuôn khổ dự án
 • Hỗ trợ PD trong việc điều phối, thực hiện và giám sát hiệu quả các hoạt động của dự án đã được phê duyệt trong kế hoạch
 • Hỗ trợ PD trong việc chuẩn bị kịp thời và chính xác các báo cáo tiến độ, phối hợp nhóm làm việc và cộng tác với các đối tác chính phủ
 • Cung cấp hỗ trợ hậu cần cho nhân sự và chuyên gia tư vấn của dự án • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công

Yêu cầu

 • Bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ về quản lý dự án, quản trị kinh doanh, nông sản hoặc một ngành liên quan;
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý dự án cấp cao;
 • Tối thiểu 4 năm quản lý công việc liên quan đến hệ thống an toàn thực phẩm, đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm hoặc nông nghiệp;
 • Có kinh nghiệm áp dụng các nguyên tắc quản lý dựa trên kết quả (RBM) và quản lý rủi ro;
 • Có kinh nghiệm giám sát, đánh giá và báo cáo;
 • Kinh nghiệm về bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và các chương trình liên quan
 • Có kinh nghiệm quản lý nhân lực và tài chính;
 • Chủ động đi đầu và hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

 

Chuyên môn bổ sung

 • Kinh nghiệm trong nước và quốc tế về an toàn/chất lượng chuỗi giá trị nông sản thực phẩm, kiểm tra thực phẩm và thực hành an toàn thực phẩm;
 • Kinh nghiệm nâng cao năng lực thể chế cho các cơ quan chính phủ;
 • Có kinh nghiệm quản lý các mối quan hệ phức tạp với nhiều bên liên quan, làm việc với một nhóm đa dạng các bên liên quan từ các cơ quan chính phủ, các nhà tài trợ, xã hội dân sự và / hoặc các tổ chức phi chính phủ, truyền thông, nông dân / nhà sản xuất, nhà chế biến và nhà phân phối;
 • Xây dựng và thực hiện các chiến lược dự án / chương trình về môi trường, phát triển năng lực và các can thiệp dựa trên giới.
 • Đã có kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam hoặc trong khu vực;
 • Kiến thức về các tổ chức, cơ quan, trường đại học, công ty khu vực tư nhân và các bộ của Việt Nam liên quan đến an toàn thực phẩm;
 • Phải sử dụng thông thạo kỹ năng viết và giao tiếp làm việc bằng tiếng Anh;

 

Mức lương

Alinea cung cấp mức lương cạnh tranh và một gói phúc lợi tuyệt vời. Mức lương sẽ tương xứng với trình độ và kinh nghiệm của ứng viên.

Ứng viên quan tâm đến việc ứng tuyển vào vị trí Quản lý dự án, vui lòng gửi hồ sơ (thư quan tâm và CV kèm theo thông tin chi tiết về trình độ và kinh nghiệm) với ít nhất 3 người giới thiệu qua email đến SAFEGRO-recruitment@alineainternational.com. Vui lòng bao gồm chức danh công việc trong dòng tiêu đề email của bạn.

Hình thức ứng tuyển: Chỉ qua email

Hạn cuối: 17h00 ngày 23/10/2020

Thông báo phỏng vấn: qua email cho ứng viên được chọn, tối đa 15 ngày làm việc sau khi hết hạn nộp hồ sơ.

— ⭑ —

Chúng tôi chào đón mọi hồ sơ, không phân biệt dân tộc, tuổi tác, giới tính, xu hướng tính dục, bản dạng và thể hiện giới; Các ứng cử viên thuộc các nhóm thiếu sự hiện diện được khuyến khích nộp hồ sơ. Tuyển dụng được dựa vào những tiêu chuẩn công bằng

Recent Job

Administrative Officer/C&P

Ha Noi
Deadline: 26/10/2020

Cán Bộ Dự Án

Ha Noi
Deadline: 31/10/2020

Cán Bộ Nghiên Cứu Thực Địa

VQG Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình
Deadline: 20/11/2020

Project Assistant

Ho Chi Minh
Deadline: 25/10/2020

Communications Manager

Ha Noi or Hue
Deadline: 01/11/2020

Local IT Support

Home-based and Ha Noi
Deadline: 23/10/2020

Organisation