Project Officer – Waste No Waste Project (WVV)


 

TẦM NHÌN THẾ GIỚI VIỆT NAM

Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có năng lực người Việt Nam cho vị trí tuyển dụng sau:

Cán bộ Dự án WVV – Dự án Không Rác thải

Cơ sở làm việc: Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

 

ĐIỀU KHOẢN THAM KHẢO

BỐI CẢNH / NỀN TẢNG CÔNG VIỆC

Tầm nhìn Thế giới là một tổ chức cứu trợ, phát triển và vận động Cơ đốc giáo hoạt động nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của mọi người, đặc biệt là trẻ em bị gạt ra ngoài lề xã hội và sống trong cảnh nghèo đói. Tầm nhìn Thế giới (WV) giúp tất cả những người có nhu cầu, bất kể tôn giáo, chủng tộc, dân tộc hay giới tính của họ. Là một tổ chức tập trung vào trẻ em, công việc của WV tập trung vào trẻ em, đảm bảo các em được bảo vệ và các nhu cầu cơ bản của các em được đáp ứng. Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (WVV) đã được tài trợ từ 13 quốc gia hỗ trợ ở Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ và Châu Úc. Tài trợ của WVV bao gồm tài trợ chương trình tài trợ (70%) và Phi tài trợ tư nhân (PNS)/trợ cấp (30%). WVV sử dụng khoảng 430 nhân viên, trong đó 93% là công dân Việt Nam.

WVV đang hoạt động tại 4 khu vực: Miền Bắc 1 (Hòa Bình, Điện Biên), Miền Bắc 2 (Yên Bái, Tuyên Quang, Hải Phòng), Miền Trung (Thanh Hóa, Quảng Trị, Đà Nẵng) và Miền Nam (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đắk Nông). Chương trình Khu vực (AP) của WVV thường tập trung trong phạm vi một huyện hành chính của một tỉnh có người dân tộc thiểu số sinh sống với tỷ lệ nghèo đói cao. Điểm độc đáo của Phương pháp Tiếp cận Chương trình Phát triển (DPA) của WVV là các thành viên nhóm AP làm việc ở cấp huyện nơi AP tọa lạc, điều này cho phép họ hợp tác chặt chẽ với các đối tác chính phủ và cộng đồng hàng ngày. Bên cạnh những người bị ảnh hưởng, WVV cũng đang triển khai các Dự án tài trợ và đặc biệt khác nhau để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của trẻ em dễ bị tổn thương ở cả khu vực AP và không phải AP.

Tương tự nhiều đô thị khác tại Việt Nam, công tác xử lý, quản lý rác thải nhựa tại TP Hải Phòng gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do nhận thức của người dân chưa thực hiện phân loại rác tại nguồn; hệ thống hạ tầng thu gom, công nghệ xử lý chất thải chưa đáp ứng yêu cầu. Rác thải nhựa được xử lý theo 4 cách: đốt ở nhiệt độ dưới 1000°C; tái chế một phần; chôn lấp và thải bừa bãi ra môi trường. Các phương pháp xử lý trên đều gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Ngoài ra, kiến ​​thức và thực hành của trẻ em và người lớn về chất thải rắn, đặc biệt là ô nhiễm nhựa đối với biển còn hạn chế; ii) Các nỗ lực chung để giải quyết rác thải biển cũng như việc đưa chính sách quốc gia vào thực tế tại địa phương còn có tính liên kết khá thấp. Ngoài ra, còn có nhiều chợ dân sinh ở quận Ngô Quyền và cảng cá lớn ở huyện ven biển Cát Hải là nguồn thải lớn. Việc phân loại rác thải sẽ được áp dụng hiệu quả tại đây để góp phần quản lý rác thải biển.

WVV hợp tác với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ngô Quyền và huyện ven biển Cát Hải cùng đề xuất một dự án Dọn dẹp Rác biển nhằm mục đích cho phép các chủ thể chính ở quận Ngô Quyền quản lý hiệu quả rác thải biển bằng cách tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Rác thải biển dọn dẹp và nâng cao kiến ​​thức và thực hành dọn dẹp rác thải biển.

WVI Việt Nam thực hiện dự án Waste No Waste từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023 với tổng ngân sách là 150.000 USD. Dự án nhằm mục đích giúp các chủ thể chính ở quận Ngô Quyền và huyện ven biển Cát Hải quản lý hiệu quả rác thải biển thông qua việc bao gồm các nhóm dễ bị tổn thương thông qua (1) Tăng cường quản lý rác thải ở quận Ngô Quyền và huyện ven biển Cát Hải và (2) Cải thiện thực hành 3Rs (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế) cho cộng đồng địa phương và các hộ gia đình sống trên biển.

MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ

 • Để cải thiện việc quản lý tài nguyên thiên nhiên của cộng đồng và do đó tăng thu nhập cho các hộ gia đình nghèo góp phần đảm bảo an sinh cho trẻ em
 • Thực hiện các hoạt động của dự án theo đúng kế hoạch công việc và kế hoạch ngân sách đã được nhà tài trợ phê duyệt với quan điểm là sở hữu của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ngô Quyền, huyện ven biển Cát Hải và chính quyền khi dự án kết thúc.

VAI TRÒ KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ

1. Thiết kế và Quy hoạch

 • Can thiệp thích hợp cho dân số mục tiêu trong khu vực tác động được thiết kế
 • Đầu vào cho chiến lược can thiệp được thực hiện thông qua phát triển nghiên cứu, thiết kế các công cụ thu thập dữ liệu, thực hiện nghiên cứu tại hiện trường, phân tích dữ liệu và trình bày phát hiện cho các đối tượng có liên quan;
 • Các buổi lập kế hoạch được thực hiện với các đối tác chính phủ và cộng đồng để đảm bảo tính bền vững của dự án.

2. Thực hiện, giám sát và báo cáo các hoạt động dự án

 • Các hoạt động của dự án được triển khai, giám sát và đánh giá với các đối tác của dự án theo kế hoạch nhằm đảm bảo tiến độ của dự án và ghi nhận tác động của các hoạt động của dự án đối với cộng đồng;
 • Quyền sở hữu dự án của cộng đồng được hỗ trợ bằng cách tiến hành các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng để đảm bảo rằng các nguồn lực của dự án sẽ tạo ra lợi ích trực tiếp cho các thành viên cộng đồng, đặc biệt đối với người nghèo;
 • Tiến trình của dự án được theo dõi và thông tin được cập nhật với sự liên lạc và cộng tác với các đối tác của dự án. Các báo cáo dự án hàng tháng, hàng quý và hàng năm về tiến độ của dự án được chuẩn bị và thông tin được chia sẻ với người quản lý AP, cán bộ chương trình kỹ thuật sinh kế phía Bắc 2 và các PMB cấp huyện.
 • Các hoạt động của dự án được lồng ghép với Chương trình Khu vực Ngô Quyền
 • Tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình và hướng dẫn về tài chính của WVV và Nhà tài trợ. Đảm bảo chi/sử dụng hợp lý, minh bạch và trung thực của mọi khoản chi.

3. Mối quan hệ và Hợp tác

 • Các đối tác dự án có thể tối đa hóa nguồn lực của họ để đạt được thành tích của dự án; các giải pháp nâng cao chất lượng dự án được thảo luận minh bạch, kịp thời, đi đến thống nhất thông qua sự phối hợp hiệu quả với các cơ quan ban ngành liên quan của quận Ngô Quyền và huyện ven biển Cát Hải.
 • Tích hợp giữa các hoạt động dự án và các can thiệp của AP được thực hiện tốt nhờ sự hợp tác tốt với các nhân viên AP khác để hỗ trợ và cởi mở
 • Đầu vào kỹ thuật từ cán bộ/chuyên gia/quản lý chương trình kỹ thuật có liên quan đã được cung cấp kịp thời và đầy đủ thông qua sự hợp tác liên tục và mang tính xây dựng với các chương trình kỹ thuật của WVV và các bộ phận liên quan.

4. Tài liệu

 • Hầu hết các Câu chuyện Thay đổi Đáng kể, Bài học Kinh nghiệm của mỗi bước đều được viết hay để chia sẻ với tất cả các bên liên quan.
 • Phim tư liệu dự án sẽ được sản xuất nhằm mục đích nhân rộng.

5. Những người khác

 • Các nhiệm vụ khác do người quản lý giao cho hiệu suất của nhóm.

Kiến thức, kỹ năng, khả năng:

1. Yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan khi làm việc với dự án phát triển cộng đồng hoặc/và cho một dự án phát triển tương tự do INGO tài trợ.

2. Yêu cầu Giáo dục, đào tạo, giấy phép, đăng ký và chứng nhận

 • Bằng cử nhân khoa học xã hội hoặc các lĩnh vực liên quan
 • Giấy phép lái xe máy

3. Kiến thức và Trình độ Ưu tiên

 • Hiểu biết khái niệm và cam kết đối với công việc phát triển nói chung và đối với các khái niệm, cách tiếp cận và quy trình phát triển được trao quyền cho cộng đồng, tập trung vào trẻ em, Cơ đốc giáo nói riêng;
 • Kỹ năng hợp tác- hợp tác với các đối tác khác nhau
 • Thể hiện kỹ năng đào tạo và hỗ trợ nhóm;
 • Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt;
 • Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp tốt;
 • Kỹ năng máy tính tốt trong Word, Excel, Power point và email;
 • Kỹ năng tài liệu: thu thập câu chuyện, ghi biên bản cuộc họp, chụp ảnh.

Chi tiết liên lạc của chúng tôi là:

Ban Văn hóa Con người Tầm nhìn Thế giới Quốc tế - Việt Nam Địa chỉ: Số 444 đường Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, Hà Nội. ĐT: 024. 39439920

APPLY HERE: https://wvi.org.vn/filed-offices/wvv-project-officer-%E2%80%93-waste-no-waste-project-ren234.html 

Chúng tôi trao cơ hội bình đẳng cho mọi ứng cử viên, bất kể tôn giáo, chủng tộc và giới tính.

Một mức lương cạnh tranh, phúc lợi và cơ hội phát triển nghề nghiệp sẽ được cung cấp và tương xứng với kinh nghiệm, trình độ và trách nhiệm.

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự
Tags: ,

Recent Job

Programme Manager, Arts (British Council)

Hanoi, East Asia, VN Ho Chi Minh, East Asia, VN
Deadline: 15/12/2022
Breaking thailand news, thai news, thailand news Verified News Story Network