Tư Vấn Hỗ Trợ Triển Khai Quỹ Xúc Tiến Đầu Tư Kinh Doanh Nông Nghiệp

Ban Điều phối dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn chuẩn bị lựa chọn nhóm chuyên gia tư vấn trong nước có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu tư vấn “Tư vấn hỗ trợ triển khai Quỹ xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp (APIF)”(Có Điều khoản tham chiếu kèm theo).

Ban Điều phối dự án CSSP Bắc Kạn kính mời nhóm chuyên gia tư vấn chuẩn bị Hồ sơ lý lịch Khoa học theo mẫu đính kèm và gửi đến Ban Điều phối dự án CSSP Bắc Kạn trước 08 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 7 năm 2020.

Ban Điều phối dự án CSSP Bắc Kạn sẽ gửi thông báo và liên hệ với các nhóm chuyên gia tư vấn qua đường điện thoại hoặc email để thông báo kết quả đánh giá Hồ sơ lý lịch khoa học về lựa chọn nhóm chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện công việc trong phạm vi gói thầu nêu trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ban Điều phối dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ: Ngõ 146, đường Trường Chinh, tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn

Số điện thoại: 02093.885.678 hoặc 0888.522.285;

Email: backancssp@gmail.com

 

MU THƯ BÀY T QUAN TÂM

 

…., ngày …… tháng …… năm 20…

 

Kính gửi: Ban Điều phối dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn

 

Thay mặt cho [tên nhóm chuyên gia tư vấn], chúng tôi – người ký tên dưới đây bày tỏ quan tâm được cung cấp dịch vụ [tên gói thầu] như mô tả trong Thư mời nộp Hồ sơ lý lịch khoa học của Quý Ban.

Trong trường hợp được lựa chọn, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn theo như yêu cầu của Quý Ban.

Chúng tôi xin gửi kèm theo đây:

(1)     Tài liệu kê khai năng lực và kinh nghiệm theo mẫu

(2)     Đề xuất dịch vụ tư vấn.

Kính mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Quý Ban.

 

Người đại diện nhóm………

(Ký, ghi rõ họ tên)

 (1) MẪU KÊ KHAI NĂNG LỰC – KINH NGHIỆM

A. Giới thiệu về năng lực

Giới thiệu ngắn gọn về năng lực của nhóm Chuyên gia tư vấn bao gồm:

 • Thông tin chung về các Chuyên gia tư vấn, quá trình công tác, năng lực của Chuyên gia tư vấn, tập trung vào các năng lực phù hợp với công việc được mời dự thầu.
 • Các lĩnh vực Chuyên gia tư vấn trong nhóm đã tham gia hỗ trợ kỹ thuật.

B. Giới thiệu kinh nghiệm

Nêu các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên quan có thể minh họa một cách rõ nhất kinh nghiệm của tư vấn đã thực hiện trong 3 năm gần đây. Các dịch vụ này có tính chất tương tự như công việc được mời thầu.

Điền vào mẫu sau những thông tin về mỗi hợp đồng mà Chuyên gia tư vấn đã ký hợp đồng thực hiện (ký độc lập hoặc liên danh với tổ chức, cá nhân khác)

Tên hợp đồng:

Được thực hiện tại nước:

Địa điểm thực hiện hợp đồng:

Tên khách hàng:

Địa chỉ của khách hàng:

Số tháng- người; Thời gian thực hiện công việc:

Ngày bắt đầu (tháng/năm):

Ngày hoàn thành (tháng/năm):

Phí dịch vụ (bằng USD/ VND):

Tên của các chuyên gia tư vấn tham gia liên danh/hợp tác, nếu có:

Số tháng- người của cán bộ chuyên môn của bên liên doanh/ hợp tác:

Tên cán bộ cao cấp (Giám đốc Dự án/ Điều phối viên, Trưởng nhóm) tham gia và công việc đảm nhiệm:

Mô tả sơ lược dự án:

Mô tả các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật mà tư vấn đã cung cấp:

C.Mẫu lý lịch chuyên gia (CV)

Tên chuyên gia:                      Ngày sinh:                 Nghề nghiệp:

Đang làm việc cho tổ chức:                    Quốc tịch:

Thành viên của các Tổ chức nghề nghiệp:

Nhiệm vụ cụ thể được giao:

Những năng lực chính:

[Ghi sơ lược những kinh nghiệm và đào tạo thích hợp nhất đối với công việc của chuyên gia.Mô tả mức độ trách nhiệm mà chuyên gia đã đảm nhiệm trong công việc trước đó có liên quan, đồng thời đưa ra thời gian và địa điểm thực hiện.]

Trình độ học vấn:

[Tóm tắt các chuyên ngành của chuyên gia, tên trường, thời gian tham gia và bằng cấp đạt được.]

Kinh nghiệm làm việc:

[Bắt đầu với vị trí hiện tại, liệt kê theo trình tự thời gian những công việc đã làm. Liệt kê tất cả những vị trí mà chuyên gia đã đảm nhận từ khi tốt nghiệp, thời gian và các cơ quan đã làm việc, tên chức vụ đã đảm nhiệm và vị trí công việc.Đối với những kinh nghiệm trong 10 năm cuối, cũng liệt kê những hoạt động đã thực hiện.]

Ngoại ngữ:

[Đối với mỗi ngoại ngữ cần chỉ rõ mức độ sử dụng: thành thạo, tốt, trung bình hoặc kém ở các kỹ năng nói, đọc và viết]

Cam đoan:

Tôi, người ký tên dưới đây, xin cam đoan rằng tất cả những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Ngày:

[Chữ ký của chuyên gia tư vấn]

Họ và tên của cán bộ tư vấn: ______________________________________

(2) MẪU ĐỀ XUẤT TƯ VẤN

1.            BỐI CẢNH

 2.            MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP, NỘI DUNG

2.1.          Mục tiêu tổng quát

2.2.          Mục tiêu cụ thể

2.3.          Nội dung

2.4.          Phương pháp

3.            KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

4.            ĐỀ XUẤT NGÂN SÁCH

 

STT

Hạng mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đ)

Thành tiền (đ)

 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

     Trình độ, năng lực của nhóm tư vấn

Trình độ, năng lực của Trưởng nhóm

 • Có trình độ sau đại học và ít nhất 15 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực về kinh tế, tài chính quản lý kinh doanh hoặc các chuyên ngành nông lâm nghiệp
 • Có kiến thức chuyên sâu về phát triển chuỗi giá trị hàng hóa nông nghiệp;
 • Có kinh nghiệm tham gia đào tạo, tập huấn về kinh tế hoặc quản lý kinh doanh cho học viên;
 • Kinh nghiệm về giám sát, đánh giá các tiểu dự án hợp tác công tư và hỗ trợ doanh nghiệp
 • Đã có kinh nghiệm làm việc trong các dự án phát triển của các tổ chức trong nước và các dự án do IFAD tài trợ
 • Có kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo hiệu quả, kinh nghiệm làm trưởng các nhóm tư vấn thực hiện các hoạt động phức tạp trên nhiều địa bàn khác nhau.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng truyền đạt kiến thức và tổ chức các hội thảo, hội nghị, đào tạo tập huấn; Xây dựng báo cáo.
 • Sử dụng tiếng Anh thành thạo trong viết và giao tiếp

Trình độ, năng lực của tư vấn thành viên (02 tư vấn) (*)

 • Có bằng cấp sau đại học ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoặc bằng đại học có ít nhất 05 năm kinh nghiệm về kinh tế tài chính, quản lý kinh doanh hoặc các chuyên ngành nông lâm nghiệp (Tối thiểu 01 tư vấn viên có chuyên ngành về kinh tế, tài chính quản lý kinh doanh)
 • Có kinh nghiệm chuyên sâu về các lĩnh vực phân tích xây dựng chiến lược phát triển các chuỗi giá trị và hợp tác công tư PPP
 • Đã có kinh nghiệm làm việc trong các dự án phát triển của các tổ chức trong nước và các dự án do IFAD tài trợ
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng truyền đạt kiến thức và tổ chức các hội thảo, hội nghị, đào tạo tập huấn; Xây dựng báo cáo

     Kinh nghiệm tư vấn (**)

Số hợp đồng tương tự thực hiện trong vòng 05 năm gần đâycủa từng chuyên gia tư vấn

≥ 3 hợp đồng

02 hợp đồng

01 hợp đồng

0 hợp đồng

Số hợp đồng thực hiện với các chương trình/dự án ODA của từng chuyên gia tư vấn

≥ 02 hợp đồng

01 hợp đồng

0 hợp đồng

     Giải pháp và phương pháp luận

Am hiểu về mục tiêu và nhiệm vụ của gói thầu đã nêu trong điều khoản tham chiếu

Am hiểu chung về phạm vi, quy mô của gói thầu nêu trong điều khoản tham chiếu

Đề xuất kỹ thuật có các nội dung mô tả về các nhiệm vụ tổng quát của gói thầu

Cách tiếp cận và phương pháp luận

Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các hạng mục công việc quy định trong điều khoản tham chiếu. Các hạng mục công việc được phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể một cách hoàn chỉnh và logic.

Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ

Đề xuất trình bày rõ ràng làm thế nào để thực hiện tốt được công việc (đặc biệt là những công việc mang tính đặc thù của gói thầu)

Sáng kiến cải tiến

Đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện tốt hơn các công việc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện

Cách tiếp cận và phương pháp luận của tư vấn chuyên nghiệp và tiên tiến

Cách trình bày đề xuất

Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách hợp lý, dễ theo dõi

Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục

Kế hoạch triển khai

Kế hoạch công việc bao gồm tất cả các nhiệm vụ để thực hiện dự án. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải được phân tích, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù hợp và rõ ràng

Kế hoạch triển khai phù hợp với phương pháp luận và tiến độ dự kiến

Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công việc và tiến độ nộp báo cáo

Nhóm chuyên gia tư vấn có điểm đánh giá đạt từ 80 điểm trở lên và cao nhất trong các nhóm chuyên gia tư vấn và đạt số điểm bằng hoặc cao hơn số điểm tối thiểu trong từng nội dung đánh giá sẽ được chọn thương thảo Hợp đồng thực hiện gói thầu.

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tuyển nhóm tư vấn hỗ trợ Triển khai Quỹ Xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp (APIF)

 

I. GIỚI THIỆU:

Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn do Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) tài trợ, được ký tại hiệp định vay vốn số 2000001753 – VN tài trợ dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ 02 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn giữa IFAD và chính phủ Việt Nam được ký chính thức ngày 24/3/2017. Dự án được triển khai trên địa bàn 35 xã thuộc 4 huyện Ba Bể, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm và 2 xã thuộc huyện Bạch Thông. Mục tiêu cụ thể là “Nâng cao thu nhập và giảm mức độ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu của hộ nghèo và cận nghèo tại các xã mục tiêu của Dự án một cách bền vững”. Để thực hiện được mục tiêu này, dự án được thiết kế theo 4 hợp phần, bao gồm:

Hợp phần 1: Lập kế hoạch có sự tham gia trên toàn tỉnh được thể chế hóa.

Hợp phần 2: Sản xuất nông nghiệp vì một tương lai xanh hơn.

Hợp phần 3: Các nông hộ, trang trại có khả năng sinh lời được kết nối với nguồn tài chính và thị trường.

Hợp phần 4: Điều phối dự án.

Quỹ xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp (tên tiếng anh là Agribussiness Promotion Investment Fund – viết tắt là APIF) là một công cụ hỗ trợ được thiết kế trong Hợp phần 3 của dự án (tiểu hợp phần 3.3). APIF trong khuôn khổ dự án CSSP được xây dựng trên cơ sở kế thừa những kết quả, thành tựu đã được triển khai từ dự án 3PAD và cập nhật những kinh nghiệm đang được áp dụng thành công ở những dự án do IFAD hỗ trợ tại các tỉnh khác. Với hình thức đồng tài trợ lên đến 49% kinh phí để triển khai các đề xuất dự án sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông, lâm, thủy sản do các đối tác từ khu vực tư nhân (doanh nghiệp, hợp tác xã) thực hiện, Quỹ được xem như một công cụ hữu hiệu nhằm khuyến khích đầu tư tư nhân vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp – nông thôn, qua đó góp phần nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho các đối tượng mục tiêu của dự án.

Theo thiết kế của dự án và sổ tay hướng dẫn thực hiện APIF, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công thương) là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai APIF. Đợt kêu gọi đề xuất dự án xin tài trợ đầu tiên đã được Trung tâm Khuyến công và XTTM tổ chức từ tháng 12/2018. Tính đến tháng 06/2019, có 04 đề xuất sơ bộ của 04 Doang nghiệp/HTX đã được lựa chọn để xây dựng đề xuất chi tiết. Tuy nhiên, do mẫu đề xuất tài trợ khá phức tạp nên các doanh nghiệp, hợp tác xã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng,Mặt khác APIF cũng là một công cụ hỗ trợ mới so với các chương trình, dự án và nhiệm vụ mà Trung tâm Khuyến công và XTTM đã và đang thực hiện, nên Trung tâm còn khá lúng túng trong quá trình tổ chức triển khai. Để quỹ APIF được tổ chức thực hiện một cách hiệu quả, đáp ứng được tiến độ và đạt được mục tiêu đề ra theo văn kiện dự án thì việc nâng cao năng lực về triển khai APIF cho Trung tâm khuyến công và XTTM là hết sức cần thiết. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, đồng thời thực hiện theo khuyến nghị của đoàn Giám sát IFAD tháng 4/2019, Ban Điều phối dự án CSSP tỉnh cần tuyển nhóm tư vấn hỗ trợ triển khai quỹ APIF với các nội dung sau:

II. PHẠM VI CÔNG VIỆC:

2.1. Mục tiêu:

 • Nâng cao năng lực triển khai quỹ APIF bao gồm: các phương pháp, kỹ năng kêu gọi đề xuất, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp/ hợp tác xã, theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện các tiểu dự án cho cán bộ Trung tâm Khuyến công, cán bộ dự án.
 • Nâng cao năng lực về thẩm định, đánh giá các đề xuất xin tài trợ từ APIF cho các thành viên Hội đồng thẩm định quỹ APIF và các cán bộ liên quan.
 • Hỗ trợ Trung tâm Khuyến công và XTTM thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực và tư vấn xây dựng đề xuất xin tài trợ từ quỹ APIF cho các doanh nghiệp/HTX có tiềm năng.

2.2. Phương pháp thực hiện:

 • Áp dụng các phương pháp: phương pháp chuyên gia, thu thập thông tin từ dự án và các nguồn thông tin đại chúng khác, thảo luận nhóm, tư vấn trực tiếp…
 • Thực hiện nâng cao năng lực cho cán bộ các đơn vị liên quan thông qua tập huấn, chuyển giao phương pháp và tư vấn, hỗ trợ trực tiếp.

2.3. Nhiệm vụ của tư vấn:

Tư vấn với sự phối hợp từ Ban Điều phối dự án CSSP, Trung tâm khuyến công và XTTM, các doanh nghiệp/HTX, các huyện, xã vùng dự án sẽ thực hiện các công việc cụ thể như sau:

 • Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết tương ứng với các sản phẩm đầu ra cần đạt được, những nhiệm vụ liên quan cũng như phân kì thời gian thực hiện và báo cáo.
 • Thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực về triển khai quỹ APIF cho cán bộ của Trung tâm Khuyến công & XTTM, cán bộ dự án liên quan khác, bao gồm:
 • (i) Xây dựng tài liệu và tập huấn về các phương pháp, kỹ năng kêu gọi đề xuất đầu tư, kỹ năng tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp;
 • (ii) Xây dựng hệ thống biểu mẫu theo dõi, giám sát, đánh giá và tập huấn về công tác theo dõi, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện các tiểu dự án của doanh nghiệp/HTX sau khi có quyết định tài trợ;
 • Hỗ trợ Trung tâm Khuyến công & XTTM đánh giá hiện trạng của các tiểu dự án xin tài trợ đợt 1 tại các DN/HTX và vùng nguyên liệu.
 • Tập huấn nâng cao năng lực về kỹ năng thẩm định và đánh giá hồ sơ xin tài trợ, đặc biệt là đánh giá về hiệu quả kinh tế, tài chính của dự án cho thành viên Hội đồng thẩm định quỹ APIF và cán bộ liên quan.
 • Hỗ trợ Trung tâm Khuyến công tổ chức tập huấn nâng cao năng lực và tư vấn xây dựng đề xuất xin tài trợ cho các doanh nghiệp/HTX có tiềm năng trong và ngoài tỉnh.

2.4. Yêu cầu kết quả đầu ra:

 • 01 Kế hoạch thực hiện chi tiết được Ban điều phối CSSP chấp thuận.
 • 02 Khóa tập huấn (02 ngày/khóa) nâng cao năng lực cho cán bộ Trung tâm Khuyến công và XTTM, cán bộ dự án liên quan về: (i) các phương pháp và kỹ năng kêu gọi đề xuất đầu tư, kỹ năng tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp; (ii) công tác theo dõi, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện các tiểu dự án xin tài trợ từ quỹ APIF.
 • 01 báo cáo đánh giá thực trạng ban đầu của các doanh nghiệp/HTX được tài trợ đợt 1 được Ban thực hiện dự án Sở Công thương ban hành.
 • 01 khóa tập huấn (02 ngày) được tổ chức nhằm nâng cao năng lực về kỹ năng đánh giá, thẩm định hồ sơ xin tài trợ từ quỹ APIF cho thành viên Hội đồng thẩm định quỹ APIF và các cán bộ liên quan.
 • 01 cuộc hội thảo tập huấn (05 ngày) cho các doanh nghiệp/HTX có tiềm năng về kỹ năng xây dựng hồ sơ đề xuất xin tài trợ.
 •  Hỗ trợ Trung tâm khuyến công và XTTM kêu gọi được ít nhất 12 đề xuất sơ bộ và tư vấn xây dựng, hoàn thiện 08 đề xuất đầu tư chi tiết của các DN/ HTX tiềm năng.

2.5. Dự kiến thời gian thực hiện:

Tổng thời gian thực hiện 90 ngày (tính từ khi hợp đồng có hiệu lực), dự kiến trong 06 tháng, từ tháng 12/2019 đến tháng 5/2020, cụ thể như sau

Xây dựng kế hoạch chi tiết

Xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ của tư vấn

Nâng cao năng lực về triển khai quỹ APIF cho cán bộ Trung tâm KC&XTTM và cán bộ dự án có liên quan

 • Xây dựng tài liệu tập huấn về các phương pháp và kỹ năng kêu gọi đề xuất đầu tư, kỹ năng tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp.
 • Tập huấn nâng cao năng lực về các phương pháp và kỹ năng kêu gọi đề xuất đầu tư, kỹ năng tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp.
 • Xây dựng tài liệu hướng dẫn và hệ thống biểu mẫu theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện các tiểu dự án APIF.
 • Tập huấn nâng cao năng lực về công tác theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện các tiểu dự án APIF.

Hỗ trợ Trung tâm Khuyến công và XTTM thực hiện công tác đánh giá ban đầu các tiểu dự án APIF

 • Tham gia đánh giá hiện trạng của các tiểu dự án xin tài trợ đợt 1 tại trụ sở các DN/HTX và vùng nguyên liệu
 • Chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo đánh giá hiện trạng của các tiểu dự án xin tài trợ đợt 1.

Nâng cao năng lực về công tác đánh giá, thẩm định hồ sơ xin tài trợ từ quỹ APIF cho thành viên HĐTĐ quỹ APIF và các cán bộ có liên quan

 • Xây dựng tài liệu tập huấn về năng lực đánh giá, thẩm định dự án APIF
 • Tập huấn nâng cao năng lực về đánh giá, thẩm định đề xuất dự án APIF cho thành viên Hội đồng thẩm định.

Hỗ trợ Trung tâm Khuyến công và XTTM triển khai hoạt động nâng cao năng lực và tư vấn xây dựng hồ sơ xin tài trợ từ APIF cho các doanh nghiệp/HTX có tiềm năng

 • Hỗ trợ Trung tâm Khuyến công và XTTM tổ chức khóa tập huấn 02 ngày về kỹ năng xây dựng đề xuất (sơ bộ và chi tiết) APIF.
 • Trực tiếp lên lớp về phương pháp thu thập thông tin và xây dựng các biểu phân tích kinh tế tài chính của dự án.
 • Hỗ trợ cán bộ trung tâm Khuyến công và XTTM thực hiện công tác xúc tiến kêu gọi đề xuất và hỗ trợ, tư vấn về xây dựng đề xuất xin tài trợ APIF tại trụ sở các doanh nghiệp/ hợp tác xã
 • Xem xét và góp ý đối với dự thảo các đề xuất sơ bộ của các Doanh nghiệp/HTX
 • Hỗ trợ cán bộ Trung tâm Khuyến công và XTTM thực hiện tư vấn cho các doanh nghiệp/ hợp tác xã xây dựng các biểu phân tích kinh tế – tài chính trong đề xuất chi tiết
 • Tư vấn, góp ý cho các doanh nghiệp/HTX xây dựng, chỉnh sửa và hoàn thiện các đề xuất chi tiết.

Hoàn thiện các Báo cáo

Xây dựng báo cáo các giai đoạn và báo cáo kết thúc hoạt động tư vấn và nghiệm thu, bàn giao kết quả đầu ra.

 

Recent Job

Advocacy Fellow

New York, United States
Deadline: 19/07/2020

Policy Specialist

Farringdon, London
Deadline: 12/07/2020

Intern-Humanitarian Affairs

New York, United States
Deadline: 31/07/2020

Associate Program Manager

Washington, United States
Deadline: 31/07/2020

Director of Strategic Communications

Washington, United States
Deadline: 23/07/2020

Programme Analyst Crisis Operations

New York, United States
Deadline: 23/07/2020

HIAS

Deadline: 01/01/1970

Investment Officer

Abidjan, Cote d'Ivoire; Dakar, Senegal; Washington, DC
Deadline: 15/07/2020

Public Information Assistant, G6

Washington, United States of America
Deadline: 01/08/2020

Advocacy Fellow

New York, United States of America
Deadline: 19/07/2020

Programme Officer, P3

New York, United States of America
Deadline: 15/08/2020

Procurement Officer, P4

New York, United States of America
Deadline: 15/08/2020

HR & Admin Officer

Hanoi
Deadline: 15/08/2020

Field Investigator

Hanoi
Deadline: 15/08/2020

Program Officer/Senior Program Officer

Washington, United States
Deadline: 29/07/2020

Human Resources Officer, P3

New York, United States of America
Deadline: 31/07/2020

Organisation