Tư vấn Xây dựng Tài liệu

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

XÂY DỰNG TÀI LIỆU HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH TIẾNG VIỆT 1

HOẠT ĐỘNG 1.2.4 THUỘC DỰ ÁN “TỰ TIN VƯƠN TỚI ƯỚC MƠ” (VN04-034) TẠI HUYỆN TRÙNG KHÁNH, CAO BẰNG

ChildFund Việt Nam đang tuyển dụng tư vấn/nhóm tư vấn cho Dự án “Tự tin vươn tới ước mơ” với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số cấp Mầm non và Tiểu học tại 6 xã huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Tư vấn chịu trách nhiệm phát triển bộ 02 tài liệu về hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số phát triển kĩ năng đọc theo Chương trình và Sách giáo khoa tiếng Việt 1.

PHƯƠNG PHÁP, CÔNG CỤ VÀ NHIỆM VỤ

4.1.Về phương pháp:

– Sử dụng phương pháp có sự tham gia (cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tại địa bàn dự án tham gia vào quá trình xây dựng tài liệu);
– Đảm bảo sự phù hợp của tài liệu với Chương trình/sách giáo khoa mới và đối tượng học sinh dân tộc thiểu số tại địa bàn dự án. Đặc biệt chú trọng tăng cường trực quan trong tài liệu đọc cho học sinh (sử dụng hình ảnh, tranh vẽ để giúp HS hiểu nghĩa)
– Đảm bảo tính thống nhất về phương pháp/cách tiếp cận của các tài liệu khác ChildFund đã biên soạn.

4.2. Công cụ:

– Có bản dự thảo tài liệu (đề cương chi tiết);
– Có kế hoạch thực hiện hoạt động (chi tiết);
– Có công cụ khảo sát phản hồi của GV về tài liệu;
– Đánh giá đầu vào, đầu ra khi tập huấn sử dụng tài liệu.

4.3. Nhiệm vụ:

(1) Nghiên cứu tài liệu liên quan:
– Chương trình lớp 1 và Bộ sách giáo khoa Tiếng Việt 1 (do tỉnh Cao Bằng đã chọn);
– Các hướng dẫn liên quan đến việc thực hiện Chương trình và Sách giáo khoa lớp 1 của ngành GD-ĐT (bao gồm cấp Bộ và cấp tỉnh);
– Nghiên cứu các tài liệu của ChildFund và các tài liệu khác có liên quan đến chủ đề.

(2) Xây dựng đề cương chi tiết tài liệu và kế hoạch thực hiện hoạt động

(3) Thực hiện 01 hội thảo xây dựng tài liệu (có thể là hình thức trại viết tài liệu) để huy động sự tham gia CBQL và GV vào việc xây dựng tài liệu

(4) Phát triển tài liệu và hoàn thiện tài liệu:
– Phát triển tài liệu theo đề cương chi tiết
– Tiếp tục tham vấn với CBQL, GV, chuyên gia trong quá trình phát triển tài liệu.

(5) Thực hiện 01 tập huấn sử dụng bộ tài liệu (chuẩn bị kế hoạch tập huấn; phiếu đánh giá đầu vào, đầu ra sau buổi tập huấn; thực hiện khóa tập huấn cho giáo viên cốt cán và CBQL giáo dục)

(6) Làm việc với bộ phận COMs của ChildFund trong quá trình thiết kế minh họa và in tài liệu.

NỘP HỒ SƠ, ĐỀ XUẤT THỜI GIAN VÀ NGÂN SÁCH

Gửi hồ sơ Đề xuất kĩ thuật (3-8 trang), bao gồm:

  • Đề cương tổng quát về tài liệu;
  • Kế hoạch thực hiện hoạt động (theo “Khung thời gian” từ tháng 12/2020 đến tháng 4/2021);
  • Ngân sách (số ngày làm việc và mức phí).

Ngoài ra, cần đính kèm các tài liệu sau:
 CV của tư vấn (nhóm tư vấn);
 Thông tin của ít nhất 2 người tham chiếu;
 Hai mẫu tài liệu trước đó có liên quan đến nhiệm vụ này.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc Mô tả công việc.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ email: recruitment.VN@childfund.org.vn.

HẠN CHÓT: 24/01/2020

Candidates have to confirm having received the recruitment information through the recruiting channel NGO Recruitment in the application letter for this position

Recent Job

National Consultant(s)

Bac Ninh Province,Vietnam
Deadline: 05/02/2021

Accountant Officer

Hanoi
Deadline: 09/02/2021

Consultant on Interpretation and Translation

Hoa Binh or Hanoi (to be confirmed)
Deadline: 04/02/2021

Philanthropy Services Coordinator

63A Nguyen Cu, Ward Thao Dien, Dist 2
Deadline: 15/02/2021

Migration Health Physician

Ho Chi Minh
Deadline: 04/02/2021

Senior Nurse - Migration Health

Ho Chi Minh
Deadline: 04/02/2021

Fundrasing Officer

Danang
Deadline: 29/01/2021

Project Coordinator

Da Nang
Deadline: 29/01/2021

Accountant-Cashier

Hanoi
Deadline: 03/03/2021

General Manager

Ho Chi Minh; Long An
Deadline: 20/02/2021

Project Assistant - LSPP

Hà Nội
Deadline: 31/01/2021

Trainer/Consultant (MDF)

Hanoi
Deadline: 05/02/2021