Consultancy Service: Policy Review For Social Insurance

Oxfam cần tuyển một/nhóm tư vấn để đánh giá tổng quan các chính sách BHXH, đặc biệt tập trung vào Luật BHXH 2014, dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế về an sinh xã hội phổ quát, phân tích tính phù hợp với bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam, từ đó đưa ra các khuyến nghị về chính sách bảo hiểm xã hội vừa đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và vừa phù hợp với bối cảnh thực tế của Việt Nam.

Chi tiết xem trong điều khoản tham chiếu đính kèm.

Kết quả đầu ra mong muốn:

– 01 Báo cáo đấy đủ (bằng tiếng Việt, không quá 40 trang), bao gồm các nội dung sau:

  • Tổng quan về thực trạng hệ thống BHXH ở Việt Nam hiện nay: những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn và thách thức
  • So sánh và phân tích các chính sách BHXH, đặc biệt là Luật BHXH 2014, với các nguyên tắc và khung khổ pháp luật quốc tế về an sinh xã hội
  • Đánh giá mức độ ưu tiên các khuyến nghị chính sách và xếp thứ tự ưu tiên lựa chọn các khuyến nghị chính sách

– 01 Khuyến nghị tóm tắt chính sách (không quá 5 trang)

Tư vấn quan tâm gửi một bộ hồ sơ gồm:

  • Đề xuất nghiên cứu.
  • Đề xuất kinh phí.
  • CV và tóm tắt thông tin một vài nghiên cứu tương tự đã từng thực hiện.

Thông tin gửi về: hr.vietnam@oxfam.org
Thời gian nhận hồ sơ: Trước 17:00 ngày 10 tháng 11 năm 2020

Recent Job

Marketing Intern

Ho Chi Minh city, Vietnam
Deadline: 31/12/2020

Technical Director

Hanoi
Deadline: 18/12/2020

Program Director

Hanoi
Deadline: 29/01/2021

AP Manager

Hoa Binh
Deadline: 25/01/2021

Asia Division Intern

Tokyo, Japan
Deadline: 03/01/2021

Finance Intern

Hà Nội
Deadline: 15/12/2020

Finance Manager

Hanoi
Deadline: 13/12/2020

Project Finance Assistant

Hà Nội
Deadline: 16/12/2020

Comunications Officer

Hanoi
Deadline: 31/12/2020

Consultancy

Hanoi, Da Nang and Ho Chi Minh City
Deadline: 10/12/2020

Public Conversations Intern

HQ/New York, UNITED STATES OF AMERICA
Deadline: 06/12/2020

Programme Manager

Hanoi
Deadline: 25/12/2020

Accountant

Lao Cai
Deadline: 25/12/2020