Consultant for Tool kit development

TERM OF REFERENCE (ENGLISH)        ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)
Tài liệu tham khảo      Văn bản dự án L4A, dự toán và định mức chi phí dự án L4A và tài liệu liên quan
Dự án Tăng cường quyền tiếp cận đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số - L4A
Nhiệm vụ Chuyên gia trong nước xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Mã hoạt động 6.1.1 và 6.1.2
Mục đích Rà soát và xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn “Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai (LRT)” để nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội, cán bộ thực thi chính sách đất đai ở cơ sở, các tổ chức doàn thể và tổ hoà giải cơ sở.
Địa điểm thực hiện Hà Nội, Cao Bằng, Hoà Bình, Nghệ An
Thời gian Từ 10/2020 - 1/2021
Giám sát thực hiện Quản lý dự án L4A, Điều phối viên LANDA, Kế toán dự án L4A
BỐI CẢNH Các vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất thường có những ảnh hưởng lớn đối với cuộc sống của người dân tộc thiểu số (DTTS) vì sinh kế của họ phụ thuộc chủ yếu vào tài nguyên đất và rừng. Thời gian qua Chính phủ đã tổ chức giao quyền sử dụng hàng triệu ha đất và đất rừng cho các hộ gia đình, nhóm hộ gia đình và các lâm trường quốc doanh (LTQD) để tạo cơ hội cải thiện sinh kế của người dân thông qua các hoạt động sản xuất dựa vào tài nguyên đất và rừng. Tuy nhiên, người DTTS còn hạn chế trong tiếp cận thông tin về chính sách và luật pháp đất đai và tài nguyên rừng cũng như các tiếp cận các nguồn lực để tham gia vào quá trình giám sát thực thi chính sách. Tổ hòa giải (THG) cơ sở là cơ chế giải quyết các mẫu thuận, tranh chấp đầu tiên ở cấp thôn bản. Đây là đơn vị được thành lập bởi UBND cấp xã với nòng cốt là MTTQ và các tổ chức thành viên.   THG đã góp phần rất lớn vào giải quyết các vướng mắc xảy ra ở cộng đồng, được chính quyền và người dân đánh giá rất cao. Tuy nhiên, do việc trang bị kiến thức và kỹ năng cho các thành viên ban hòa giải còn chưa đồng bộ nên công tác hòa giải ở cơ sở, đặc biệt ở vùng đồng bào DTTS miền núi còn gặp nhiều hạn chế. THG thường thiếu cơ sở pháp lý và năng lực để giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai và tài nguyên rừng. Do đó, THG cần được nâng cao năng lực về chính sách và kỹ năng để có thể hỗ trợ tốt nhất cho người dân và chính quyền trong giải quyết các vướng mắc đất đai và tài nguyên rừng ở các cộng đồng. Dự án “Tăng cường quyền tiếp cận đất đai cho đồng bào DTTS” do Uỷ ban Châu Âu tài trợ và được thực hiện bởi Helvetas và Liên minh Đất đai (LANDA) do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD) làm đại diện. Dự án được thực hiện tại 3 tỉnh miền Bắc Việt Nam gồm Cao Bằng (huyện Nguyên Bình), Hòa Bình (huyện Đà Bắc và Mai Châu) và Nghệ An (huyện Tương Dương,) từ tháng 6/2020 đến tháng 5/2023. Dự án sẽ đóng góp vào giải quyết các vấn đề tồn tại nêu trên thông qua việc nâng cao nhận thức và năng lực cho THG, tổ chức xã hội cấp cơ sở và các bên liên quan cấp tỉnh, huyện và xã trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến đất và tài nguyên rừng. Mục tiêu chung của dự án là góp phần thúc đẩy và bảo vệ hiệu quả các quyền về đất đai và tài nguyên rừng của các DTTS ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Thông qua hỗ trợ của dự án, các tổ chức thành viên của LANDA và THG sẽ được cung cấp nguồn lực để hỗ trợ các cộng đồng DTTS bảo đảm các quyền về đất đai và tài nguyên rừng của họ và tham gia tích cực vào các quá trình quản lý đất đai. Xây dựng và phổ biến Bộ tài liệu LTR phù hợp với người DTTS và các bên liên quan là một trong những hoạt động chính của dự án L4A. Thông qua các kiến thức và kỹ năng được cung cấp từ Bộ tài liệu LRT, dự án sẽ tăng cường năng lực cho các thành viên LANDA và THG để có thể hỗ trợ tốt nhất cho cộng đồng DTTS trong đảm bảo các quyền về đất đai. Bộ tài liệu LRT cũng cung cấp các thông tin tổng hợp và đầy đủ để các cơ quan quản lý đất đai các cấp tham khảo. Bộ tài liệu LTR sẽ được phổ biến thông qua các đợt tập huấn cho giảng viên nguồn (TOT) và tập huấn mở rộng tới các thành viên của LANDA, THG, tổ chức cộng đồng và các bên liên quan. Bộ tài liệu LTR cũng sẽ được phổ biến rộng rãi thông qua diễn đàn trực tuyến và các hoạt động truyền thông tại các địa phương. Helvetas và Trung tâm CCRD tiến hành tuyến chọn các chuyên gia trong nước có khả năng và kinh nghiệm phù hợp để xây dựng và phát triển Bộ tài liệu LRT với các yêu cầu sau.   1.   Phạm vi công việc 1.1  Mục tiêu Rà soát và xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn “Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai” (LRT) để nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội, cán bộ thực thi chính sách đất đai ở cơ sở, các tổ chức doàn thể và tổ hoà giải cơ sở.   1.2  Nhiệm vụ
 • Rà soát các tài liệu pháp lý, chính sách pháp luật về đất đai đối với đồng bào DTTS; các quy định và thực hành quản lý đất đai truyền thống của người DTTS; các quy định/hướng dẫn quốc tế về quyền tiếp cận đất đai; các tài liệu pháp lý về hoà giải, giải quyết tranh chấp; các kiến thức và kỹ năng liên quan đến hoà giải, giải quyết tranh chấp, giám sát, vận động chính sách về đất đai, v…
 • Xây dựng đề cương chi tiết Bộ tại liệu LRT;
 • Tiếp thu ý kiến chuyên gia qua hội thảo tham vấn đề cương chi tiết để hoàn thiện đề cương chi tiết;
 • Xây dựng dự thảo nội dung bộ tài liệu hướng dẫn LRT theo đề cương chi tiết đã hoàn thiện;
 • Chủ trì tham vấn ý kiến các bên (chuyên gia, các tổ chức xã hội, các cơ quan thực thi chính sách về đất đai, các tổ chức chính trị xã hội v.v...) về nội dung Bộ tài liệu LRT thông qua hội thảo tham vấn;
 • Hoàn thiện bộ tài liệu LRT;
 • Đề xuất ít nhất 2 phương thức trình bày/thiết kế Bộ tài liệu phù hợp với trình độ và tập quán của đồng bào
  1.3  Sản phẩm yêu cầu Sản phẩm của nhiệm vụ là 01 Bộ tài liệu hướng dẫn “Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai cho đồng bào DTTS” với nội dung và quy cách, gồm:
 • Tập hợp các quy định pháp luật liên quan về quyền sử dụng đất cho đồng bào DTTS, quy định và thực hành truyền thống của người DTTS địa phương, cũng như các nguyên tắc quốc tế hiện có;
 • Các kĩ năng giải quyết các vấn đề tồn tại liên quan đến quản lý và sử dụng đất và tài nguyên rừng tại các địa phương vùng đồng bào DTTS;
 • Các kĩ năng liên quan tới phân tích chính sách và xây dựng các kiến nghị chính sách về quản lý và sử dụng tài nguyên rừng vùng đồng bào DTTS;
 • Cấu trúc và nội dung của bộ tài liệu LTR sẽ được xây dựng phù hợp với nhu cầu và trình độ của từng nhóm đối tượng.
  2.   Kế hoạch thực hiện
TT Hoạt động Thời gian Ghi chú
1 Họp nhóm chuyên gia được tuyển chọn để thống nhất phương pháp Đầu tháng 10/2020  
 
  và cách thức tiến hành xây dựng Bộ tài liệu LRT    
2 Rà soát, tập hợp các văn bản pháp lý và tài liệu liên quan Tháng 10/2020 Bao gồm cả đi thực địa thu thập thông tin về chính sách đất đai, thực hành truyền thống ở các địa phương
4 Xây dựng đề cương chi tiết Bộ tài liệu LRT Tháng 10/2020  
5 Hội thảo tham vấn đề cương chi tiết của Bộ tài liệu LRT Đầu tháng 11/2020 Dự án L4A tổ chức; nhóm chuyên gia chủ trì nội dung
6 Xây dựng Dự thảo Bộ tài liệu LRT Tháng 11/2020  
7 Hội thảo tham vấn nội dung Bộ tài liệu LRT Đầu tháng 12/2020 Dự án L4A tổ chức; nhóm chuyên gia chủ trì nội dung
8 Hoàn thiện Bộ tài liệu LRT trên cơ sở góp ý từ Hội thảo tham vấn Tháng 12/2020  
9 Nghiệm thu Bộ tài liệu LRT Tháng 1/2020  
 
 1. Yêu cầu năng lực và kinh nghiệm của chuyên gia
Hồ sơ đề xuất sẽ được đánh giá dựa trên năng lực kỹ thuật (70%) và đề xuất tài chính (30%). Đánh giá kỹ thuật và tài chính sẽ dựa trên các tiêu chí sau:
 • Kinh nghiệm liên quan đến xây dựng tài liệu hướng dẫn pháp luật đất đai và các kỹ năng liên quan đến chủ đề đã đề cập trong TOR;
 • Kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực pháp luật đất đai và tài nguyên rừng;
 • Kiến thức và kinh nghiệm trong việc nâng cao năng lực về các chủ đề đã đề cập trong TOR cho các các tổ chức xã hội, tổ chức cộng đồng và cơ quan chuyên môn địa phương;
 • Đề xuất được xây dựng tốt và phù hợp với mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và kết quả mong đợi như đã đề cập trong TOR;
 • Tính phù hợp của ngân sách so với định mức chi phí của dự án.
  4.   Thời hạn nộp đề xuất Các ứng viên cần gửi các tài liệu sau bằng văn bản tới địa chỉ: landrightvn@gmail.com
 1. Thư bày tỏ quan tâm và sự phù hợp của ứng viên đối với nhiệm vụ đề cập trong TOR;
 2. Hồ sơ năng lực cá nhân / nhóm chuyên gia;
 • Đề xuất kỹ thuật và tài chính.
Hạn nộp hồ sơ: Trước 5 tháng 10 năm 2020 Lưu ý: Ứng viên trúng tuyển cần phải ký Hợp đồng, Quy tắc Ứng xử của Helvetas (CoC) và các tài liệu cần thiết khác trước khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Candidates have to confirm having received the recruitment information through the recruiting channel NGO Recruitment in the application letter for this position Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Recent Job

New Diagnostics Working Group (NDWG)

Geneva or remote
Deadline: 18/06/2021

Cộng tác viên

Lai Châu
Deadline: 15/06/2021

Alumni Manager

Melbourne
Deadline: 22/06/2021

Project Coordinator, Officer, Advisor

Ha Noi, Da Nang
Deadline: 18/06/2021

Coordination Assistant

Nghe An
Deadline: 25/06/2021

National Consultant

Vietnam
Deadline: 25/06/2021

Consultant

Hue
Deadline: 20/06/2021

Flora Specialist

Ha Nam
Deadline: 23/06/2021

National Consultant

Hanoi
Deadline: 25/06/2021

Consultancy

Vietnam
Deadline: 19/06/2021

One Health Coordinator

Nam Dinh
Deadline: 27/06/2021

Consultancy

Vietnam
Deadline: 25/06/2021

Project Manager

Hanoi
Deadline: 30/06/2021

Programme Assistant

Ha Noi
Deadline: 21/06/2021

Project Assistant

Hanoi or Ho Chi Minh
Deadline: 15/06/2021

Expert

Da Nang or Vietnam
Deadline: 30/06/2021

National Consultant

Hanoi
Deadline: 23/06/2021

National Consultant

Hanoi
Deadline: 23/06/2021

National Consultant

Hanoi
Deadline: 23/06/2021

Consultancy

Vietnam
Deadline: 24/06/2021

Consultancy Service

Hanoi; Ho Chi Minh and Project provinces
Deadline: 22/06/2021

Consultancy

Vietnam
Deadline: 30/06/2021

Consultancy

Vietnam
Deadline: 15/06/2021