Consultant for Training Needs Assessment

TERM OF REFERENCE (ENGLISH) HERE        ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)
Tài liệu tham khảo Văn bản dự án L4A, ngân sách và định mức tài chính dự L4A và các tài liệu liên quan
Dự án Tăng cường quyền tiếp cận đất đai cho đồng bào Dân tộc thiểu số - L4A
Mã hoạt động 6.2.1
Nhiệm vụ Tư vấn trong nước đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của các thành viên LANDA, tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ chuyên trách địa phương và già làng uy tín liên quan đến chính sách đất đai; hòa giải, đàm phán, giám sát các vướng mắc về đất đai; phân tích và đóng góp xây dựng chính sách.
Mục đích Đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của các thành viên LANDA, tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ chuyên trách địa phương và già làng uy tín liên quan đến chính sách đất đai, hòa giải, đàm phán giải quyết và giám sát các vướng mắc về đất đai, phân tích và đóng góp xây dựng chính sách.
Địa điểm Cao Bằng, Hòa Bình, Nghệ An, Hà Nội và văn phòng các tổ chức thành viên LANDA
Thời gian triển khai Tháng 10 và tháng 11 năm 2020
Giám sát Quản lý dự án L4A, Điều phối viên LANDA và Kế toán dự án L4A
BỐI CẢNH Dự án “Tăng cường quyền tiếp cận đất đai cho đồng bào Dân tộc thiểu số - L4A do Liên minh Châu Âu tài trợ và được đồng triển khải bởi HELVETAS và Liên minh Đất đai (LANDA) do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD) làm đại diện điều phối. HELVETAS chịu trách nhiệm quản lý và giám sát thực hiện dự án, LANDA / CCRD đóng vai trò hướng dẫn, tư vấn kỹ thuật liên quan tới quản lý và sử dụng tài nguyên đất và rừng. Dự án sẽ phối kết hợp với các cơ quan, ban ngành các cấp như MTTQ Việt Nam, Hội đồng Dân tộc Văn phòng Quốc hội, Uỷ ban Dân tộc/Ban Dân tộc các tỉnh, Bộ / Sở Tài nguyên & Môi trường và Bộ / Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Hội Luật gia Việt Nam và các chuyên gia cùng tham gia và thúc đẩy triển khai các hoạt động của dự án.   Mục tiêu chung của dự án là góp phần thúc đẩy và đảm bảo hiệu quả các quyền về đất đai và tài nguyên rừng của các dân tộc thiểu số (DTTS) ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Thông qua hỗ trợ của dự án, các tổ chức thành viên của LANDA và tổ hòa giải sẽ được cung cấp nguồn lực để hỗ trợ các cộng đồng DTTS bảo đảm các quyền về đất đai và tài nguyên rừng cũng như tham gia tích cực vào các quá trình quản lý đất đai. Dự án được thực hiện tại ba tỉnh gồm Cao Bằng (huyện Nguyên Bình), Hòa Bình (huyện Đà Bắc và Mai Châu) và Nghệ An (huyện Tương Dương), từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 5 năm 2023. Đánh giá nhu cầu đào tạo (TNA) là một trong những hợp phần chính trong chiến lược của dự án L4A về việc tăng cường năng lực các thành viên LANDA, tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ chuyên trách địa phương và già làng uy tín. Thông qua Bộ tài liệu LTR1 các đối tượng trên sẽ được trang bị các kiến thức và kỹ năng liên quan tới liên quan đến chính sách đất đai, hòa giải, đàm phán và giám sát các vướng mắc đất đai, phân tích và đóng góp xây dựng chính sách. Hoạt động này sẽ bắt đầu bằng việc các chuyên gia đánh giá kỹ lưỡng nhu cầu của các bên liên quan. Thông tin về nhu cầu, điều kiện và năng lực cũng như những điểm hạn chế của các đối tượng trên sẽ được thu thập, phân tích và tổng hợp. Trên cơ sở dữ liệu thực chứng đã thu thập, dự án sẽ lập kế hoạch triển khai các biện pháp nâng cao năng lực để thúc đẩy quá trình học tập của những đối tượng này. Một báo cáo đánh giá nhu cầu đào tạo với các kế hoạch nâng cao năng lực chi tiết sẽ được xây dựng để chia sẻ cho các bên liên quan. Quá trình nâng cao năng lực này sẽ được lồng ghép vào các hệ thống giám sát & đánh giá của Helvetas và CCRD/LANDA. Helvetas và Trung tâm CCRD tieïn hành tuyeïn chọn các chuyên gia tư vaïn trong nước có khả năng và kinh nghiệ m phù  hợp đeö thực hiệ n TNA với các yêu caõu sau.   1.   PHẠM VI CÔNG VIỆC 1.1.  Mục đích Đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của các thành viên LANDA, tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ chuyên trách địa phương và già làng uy tín liên quan đến chính sách đất đai, hòa giải, đàm phán và giám sát xử lý các vướng mắc về đất đai, phân tích và đóng góp xây dựng chính sách. 1.2.  Nhiệm vụ Tư vấn được yêu cầu để hoàn thành các nhiệm vụ sau:
  • Tìm hiểu và phân tích kiến thức, năng lực, kinh nghiệm và các nguồn lực bao gồm cơ hội và khó khăn / thách thức của các thành viên LANDA, tổ chức chính trị-xã hội và cán bộ chuyên trách địa phương trong hỗ trợ cộng đồng địa phương về quản trị đất đai, hòa giải, đàm phán và giám sát các vướng mắc về đất đai; sự tham gia vào quá trình phân tích và đóng góp xây dựng chính sách trên cơ sở thực chứng;
  • Tìm hiểu và phân tích năng lực và kinh nghiệm của các thành viên LANDA, tổ chức chính trị- xã hội và cán bộ chuyên trách địa phương trong việc nâng cao kĩ năng và kiến thức của các cộng đồng địa phương liên quan tới quản trị đất đai, đàm phán, hòa giải và giám sát các vướng mắc về đất đai;
  • Xây dựng một kế hoạch đào tạo giảng viên nguồn (TOT) bao gồm nội dung, phương pháp luận, các công cụ có sự tham gia và các biện pháp để nâng cao năng lực của các thành viên LANDA, tổ chức chính trị-xã hội và cán bộ chuyên trách địa phương về các chủ đề đã xác định;
  • Đưa ra các khuyến nghị về các phương pháp tiếp cận và chiến lược của dự án trong việc nâng cao năng lực cho các thành viên LANDA, tổ chức chính trị-xã hội và cán bộ chuyên trách địa phương về các chủ đề đã xác định.
1.3.  Sản phẩm yêu cầu Sản phẩm yêu cầu là một báo cáo phân tích nhu cầu đào tạo trên cơ sở kiến thức, năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực của các thành viên LANDA, tổ chức đoàn thể, tổ hòa giải, cán bộ địa phương và người có uy tín/già làng về các chủ đề đã xác định. Báo cáo cũng bao gồm một kế hoạch đào tạo giảng viên nguồn (gồm nội dung, phương pháp luận, các công cụ và yêu cầu khác) và các kiến nghị liên quan đến cách tiếp cận và chiến lược của dự án trong tăng cường năng lực cho các bên liên quan.   2.   ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT
Đối tượng                                                                 Chi tiết
Tổ chức xã hội Tổ chức thành viên LANDA
Chính    quyền   và    ban   ngành   địa phương UBND huyện/xã, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý, Sở/Phòng TNMT, NN&PTNT, Ban Dân tộc
Tổ chức chính trị-xã hội Tổ hòa giải, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, trưởng bản và già làng / người có uy tín
  1. HOẠT ĐỘNG VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI
 
STT Hoạt động Hạn hoàn thành
1 Chuyên gia chủ trì phát triển các công cụ đánh giá bao gồm các công cụ và hướng dẫn thu thập và phân tích thông tin 15/10/2020
 
2 Thảo luận với nhóm thực hiện dự án LA4 để thống nhất các thỏa thuận, các công cụ và hướng dẫn thu thập và phân tích thông tin 16/10/2020
3 Hoàn thiện các thỏa thuận, dự trù ngân sách và bộ công cụ cũng như phương pháp luận thu thập và phân tích thông tin bao gồm: §  Bộ câu hỏi định lượng §  Mẫu thu thập thông tin §  Bộ câu hỏi hướng dẫn phỏng vấn sâu §  Các hướng dẫn thảo luận nhóm §  Dự thảo đề cương báo cáo đánh giá với bảng giả định 17/10/2020
4 §  Thử nghiệm các công cụ đánh giá để kiểm tra mức độ hiểu các câu hỏi của người được hỏi cũng như thời gian cần thiết để trả lời tất cả câu hỏi, sau đó hoàn thiện các công cụ trước khi thực sự tiến hành đánh giá. §  Đảm bảo ngôn ngữ và cách đặt câu hỏi phù hợp với từng đối tượng trả lời 25/10/2020
5 Thu thập thông tin Cần đảm bảo các nguyên tắc đạo đức khi phỏng vấn các bên liên quan, phải nhận được sự đồng ý trước của người được phỏng vấn 5/11/2020
6 Phân tích thông tin 12/11/2020
7 Chuẩn bị và trình bày các phát hiện chính bằng PowerPoint 16/11/2020
8 Chuẩn bị và nộp báo cáo dự thảo 23/11/2020
9 Gửi báo cáo cuối cùng để đánh giá và kế hoạch tổng thể về đào tạo giảng viên nguòn / nâng cao năng lực cho các thành viên LANDA, tổ chức chính trị-xã hội và cán bộ chuyên trách địa phương 30/11/2020
10 Dịch tài liệu: Bài thuyết trình (PPT) chia sẻ về các kết quả chính và báo cáo cuối cùng được dịch sang tiếng Anh  
11 Chứng từ tài chính: bao gồm tất cả các biên lai, danh sách người tham gia phù hợp với chính sách và quy định tài chính của Helvetas  
 
  1. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN HOÀN THÀNH
Tư vấn sẽ được thực hiện từ tháng 10 đến hết tháng 11 năm 2020 bao gồm các chuyến đánh giá thực tế tại tỉnh Cao Bằng, Hòa Bình, Nghệ An và các văn phòng thành viên LANDA.   5.   TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT Hồ sơ đề xuất sẽ được đánh giá dựa trên năng lực kỹ thuật (70%) và đề xuất tài chính (30%) với các tiêu chí kĩ thuật sau:
STT                                                     Tiêu chí                                                    Điểm đánh giá
1 Kinh nghiệm có liên quan trong việc thực hiện TNA (thu thập và phân tích dữ liệu định tính và định lượng) đối với chủ đề xác định trong TOR 20
2 Kiến thức và kinh nghiệm trong việc nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội, tổ chức cộng đồng, cán bộ chính quyền cơ sở về các chủ đề xác định trong TOR 15
3 Chứng minh khả năng (trình độ và năng lực) của tư vấn đối với các nhiệm vụ được giao 15
4 Đề xuất được xây dựng phù hợp với mục tiêu, chủ đề và nhiệm vụ được đề cập trong TOR và tính khả thi của các hoạt động đề xuất và tiến độ thực hiện bao gồm xác định các rủi ro và giải pháp phù hợp 20
5 Tính đầy đủ và thực tế của cách tiếp cận / phương pháp luận và kế hoạch làm việc 10
6 Tính hợp lý của ngân sách đề xuất phù hợp với định mức chi phí của dự án 20
  Tổng 100
Ngoài các yêu cầu và trình độ chuyên môn nêu trên, điều quan trọng là chuyên gia tư vấn cần thể hiện và chia sẻ các giá trị cốt lõi (tôn trọng sự đa dạng và chuyên nghiệp) và năng lực (nhận thức và nhạy cảm đối với các vấn đề liên quan đến đất đai của người DTTS, trách nhiệm giải trình, giải quyết vấn đề sáng tạo, hiệu quả trong giao tiếp, hợp tác toàn diện, sự tham gia của các bên liên quan và dẫn dắt bằng ví dụ cụ thể). Chuyên gia tư vấn sẽ được đánh giá dựa trên phân tích tổng tích lũy, cá nhân nào có đề xuất được đánh giá và xác định là đáp ứng các điều kiện sau sẽ được ký hợp đồng: i) đáp ứng / tuân thủ / chấp nhận được  ii) có tổng điểm đánh giá các tiêu chí kỹ thuật và tài chính cao nhất.  
  1. THỜI HẠN NỘP ĐỀ XUẤT
Các ứng viên cần gửi các tài liệu sau bằng văn bản tới địa chỉ: landrightvn@gmail.com
  1. Thư Bày tỏ quan tâm và sự phù hợp của ứng viên đối với nhiệm vụ đề cập trong TOR;
  2. Hồ sơ năng lực của chuyên gia tư vấn / nhóm chuyên gia tư vấn;
  • Đề xuất kỹ thuật và tài chính.

Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 29 tháng 09 năm 2020

Lưu ý: Ứng viên trúng tuyển cần phải ký Hợp đồng, Quy tắc Ứng xử (COC) của Helvetas và các văn bản cần thiết khác trước khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Candidates have to confirm having received the recruitment information through the recruiting channel NGO Recruitment in the application letter for this position Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Recent Job

New Diagnostics Working Group (NDWG)

Geneva or remote
Deadline: 18/06/2021

Cộng tác viên

Lai Châu
Deadline: 15/06/2021

Alumni Manager

Melbourne
Deadline: 22/06/2021

Project Coordinator, Officer, Advisor

Ha Noi, Da Nang
Deadline: 18/06/2021

Coordination Assistant

Nghe An
Deadline: 25/06/2021

National Consultant

Vietnam
Deadline: 25/06/2021

Consultant

Hue
Deadline: 20/06/2021

Flora Specialist

Ha Nam
Deadline: 23/06/2021

National Consultant

Hanoi
Deadline: 25/06/2021

Consultancy

Vietnam
Deadline: 19/06/2021

One Health Coordinator

Nam Dinh
Deadline: 27/06/2021

Consultancy

Vietnam
Deadline: 25/06/2021

Project Manager

Hanoi
Deadline: 30/06/2021

Programme Assistant

Ha Noi
Deadline: 21/06/2021

Project Assistant

Hanoi or Ho Chi Minh
Deadline: 15/06/2021

Expert

Da Nang or Vietnam
Deadline: 30/06/2021

National Consultant

Hanoi
Deadline: 23/06/2021

National Consultant

Hanoi
Deadline: 23/06/2021

National Consultant

Hanoi
Deadline: 23/06/2021

Consultancy

Vietnam
Deadline: 24/06/2021

Consultancy Service

Hanoi; Ho Chi Minh and Project provinces
Deadline: 22/06/2021

Consultancy

Vietnam
Deadline: 30/06/2021

Consultancy

Vietnam
Deadline: 15/06/2021