Tổ Chức Good Neighbors International (GNI)

Project Operation Officer

Hoa Binh
Deadline: 15-09-2021

Short-term Sponsorship Service Officer

Tuyen Quang
Deadline: 31-07-2021

Finance Officer

Hoa Binh
Deadline: 31-07-2021

Income Generation Officer

Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
Deadline: 20-11-2020

Organisation

Subscribe Newsletter

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự